Revisionsutskott

Från 2016 har Nobias styrelse inrättat ett revisionsutskott.

Revisionsutskottet ska övervaka intern kontroll, revision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. 

Revisionsutskottet består av: 

  • Marlene Forsell (ordförande)
  • Fredrik Ahlin