Ersättningsutskott

Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott. Utskottets uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende VD:s kompensation och anställningsvillkor.

Utskottet har även till uppgift att ta ställning till VD:s förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som rapporterar till VD. 

Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt följer och utvärderar pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt genomförandet av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottet består av: 

  • Jan SVENSSON (ordförande)
  • Carsten RASMUSSEN