Bolagsordning

Här är vår bolagsordning.

Nobia AB (publ) org. nr 556528-2752  

§ 1

Bolagets företagsnamn är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell rörelse, företrädesvis med avseende på köks-, badrums-, och andra byggnadsinteriörer, idka handelsrörelse inom nämnda områden, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160 000 000 kronor och högst 640 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 480 000 000 och högst 1 920 000 000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 8

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.