Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare antas årligen av årsstämman. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer bereds av styrelsens ersättningsutskott.

Fast och rörlig lön

Koncernledningsmedlemmar har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 40 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön. Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis koncernens resultat, resultat i den enhet man ansvarar för och individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjäningsperiod om ett år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott.

 

Incitamentsprogram 

Prestationsaktieprogram 2012-2015
Årsstämmorna 2012, 2013, 2014 och 2015 beslutade om prestationsaktieprogram. Dessa program omfattar cirka 100 ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. För att delta i programmen krävdes en egen investering i Nobiaaktier. Efter tre år äger deltagarna rätt att vederlagsfritt tilldelas en matchningsaktie i Nobia och maximalt fyra prestationsaktier i Nobia. Villkoren är relaterade dels till deltagarens fortsatta anställning och ägande av sparaktier, dels till graden av måluppfyllelse av ett av styrelsen fastställt intervall avseende Nobias ackumulerade vinst per aktie under de kommande två räkenskapsåren. För VD gäller att varje sparaktie berättigar till fyra prestationsaktierätter. För övriga personer i koncernledningen gäller att varje sparaktie berättigar till tre prestationsaktierätter.

 

Prestationsaktieprogram 2016-2018
Årsstämmorna 2016-2018 beslutade om prestationsaktieprogram som omfattar cirka 100 ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. I jämförelse med tidigare års program innebär deltagande i 2016-2018 års prestationsaktieprogram bland annat att den maximala rörliga ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie under räkenskapsåren 2016-2017 samt under räkenskapsåren 2018-2019.

 

Prestationsaktieprogram 2019
Inför årsstämman 2019 föreslag styrelsen ett långsiktigt prestationsaktieprogram. Prestationsaktieprogram 2019 följer i huvudsak samma struktur som det prestationsaktieprogram som antogs vid årsstämman 2018. Prestationsaktieprogram 2019 omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar inom Nobiakoncernen. För att delta i programmet krävs en egen investering i Nobiaaktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Tilldelning av aktier kräver att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) och totalavkastning (TSR) på bolagets aktier uppnåtts. För det fall prestationsmålet avseende EBIT uppnåtts men totalavkastningen (TSR) på Nobiaaktien varit negativ så ska dock ingen tilldelning ske.

 

Övriga förmåner och anställningsavtal

VD har rätt till pensionspremier motsvarande 30 procent av pensionsmedförande lön, det vill säga fast årslön. Koncernledningen i övrigt har rätt till pensioner enligt vedertagen lokal praxis. Pensionsåldern är 65 år. Koncernledningsmedlemmar erbjuds övriga förmåner. Formen för dessa regleras lokalt i varje land. Uppsägningstider för VD och medlemmar i koncernledningen är mellan sex och tolv månader.

 

En utförlig beskrivning av riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och medlemmar av koncernledningen samt en tabell med ersättningsnivåer finns i årsredovisningen.