Risker och riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. Vår riskhantering syftar till att skapa medvetenhet om risker och därmed begränsa, kontrollera och hantera dessa.

Risker identifieras och hanteras löpande på alla nivåer inom Nobia och i den strategiska planeringen. Företagsledningen rapporterar riskfrågor löpande till styrelsen, och inför aktieägarna är det styrelsen som svarar för bolagets riskhantering.

 

Riskerna som Nobia är exponerat för kan kategoriseras enligt följande:

 

Affärsmässiga risker

  • Strategiska
  • Affärsutvecklingsrelaterade
  • Operationella
  • Hållbarhetsrelaterade
  • Politiska och legala

 

Finansiella risker

  • Valutaexponering
  • Värdeförändring i balansräkningen
beskrivande bildtext

Relaterad information