Bolagsstyrning

Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Nobia tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) sedan juli 2005 och för 2020 har bolaget ingen avvikelse att rapportera. Vidare tillämpar Nobia årsredovisningslagen för hur bolaget rapporterar sitt arbete inom bolagsstyrning.

Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fort- löpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Upplysningsvis noteras att det varken har förekom- mit några överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktie- marknaden enligt beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden. 

Följande information finns finns tillgängligt på www.nobia.com

  • Nobias bolagsordning
  • Uppträdandekod
  • Bolagstyrningsrapporter sedan 2009
  • Information från Nobia’s bolagsstämma

Översikt av Styrningen i Nobia  

Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på års- stämma kan begära detta i god tid före stämman hos Nobias styrelse under särskild adress som publiceras på koncernens webbplats. 

1. AKTIEÄGARE GENOM BOLAGSSTÄMMA

Nobia är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebo- lagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolag- styrning och företagets bolagsordning. Aktieägarnas inflytande utövas via bolagsstämman som är Nobias högsta beslutande organ. Nobia har en typ
av aktieslag där varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämman. Ytterligare information om Nobia aktien och ägarstrukturen återfinns här

Årstämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor, samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelse- ledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och andra anställ- ningsvillkor för VD, och övriga ledande befattningshavare. 

2. VALBEREDNING

Enligt den instruktion för valberedningen i Nobia som antogs vid årsstämman 2021, väljs ledamöter och ordförande i valberedningen på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter representerande större aktieägare i bolaget. Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen har rätt att utse två ytterligare adjungerande ledamöter. Adjungerad ledamot ska hjälpa val- beredningen med att utföra dess uppdrag men har inte rösträtt.
Styrelsens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad ledamot. Valberedningen bör enligt Koden ledas av en ägarrepresentant. Av den av årsstämman antagna instruktionen för valberedningen följer vidare att valberedningens uppgifter är att till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, val av ordförande vid årsstämma, samt val av ledamöter till valberedningen. 

Av Koden följer att valberedningen, i sitt förslag till styrelse, särskilt ska beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Koden innehåller vissa krav beträffande styrelsens sammansättning. Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

3. REVISOR

Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning, årsredovisning och bokföring för dotterföretag, samt avger revisionsberättelse. 

4. STYRELSEN

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och tillse att bolagets organisation är utformad så att finansiella rapporteringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
 
Enligt Nobias bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Högst en stämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterföretag. Vidare ska en majoritet av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

5. REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet företräder styrelsen med att bland annat övervaka processerna kring att säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen, riskhantering och intern kontroll samt biträder valberedningen med förslag till val av revisor. Dessutom ska utskottet informera styrelsen om resultatet av den externa revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska interna kontrollrapporter som sammanställs av koncernens funktion för intern kontroll. Revisionsutskottet har också till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden.

Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid tre ordinarie möten. Minst fyra möten hålls per år och ytterligare sammanträden hålls vid behov.

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna. Koncernens ekonomi- och finans- direktör och Chef för intern kontroll har deltagit i revisionsutskottets sammanträden. 

6. ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott.  Utskottets uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende VD:s kompensation och anställningsvillkor. Utskottet har även till uppgift att ta ställning till VD:s förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som raporterar till VD.

Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt följer och utvärderar pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt genomförandet av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.