Bolagsstyrning

Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen (”koncernen”). Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Under året noterades inga överträdelser av Koden, tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden. Koden finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Följande information finns tillgängligt på www.nobia.com 

  • Nobia AB:s bolagsordning
  • Uppträdandekod
  • Alla bolagstyrningsrapporter sedan 2009
  • Information från Nobia AB:s årsstämma

 

Översikt av Styrningen i Nobia  

1. BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande utövas via bolagsstämman som är Nobia AB högsta beslutande organ. Nobia AB har en typ av aktieslag där varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämman. Ytterligare information om Nobia AB aktien och ägarstrukturen återfinns i årsredovisningen. Årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, fattar beslut om bolagsordningen, väljer styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot Nobia AB för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD, och övriga ledande befattningshavare.

2. VALBEREDNING

Enligt den instruktion för valberedningen i Nobia AB som antogs vid årsstämman 2020, väljs ledamöter och ordförande i valberedningen på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fyra ledamöter representerande de största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen har rätt att utse två ytterligare adjungerade ledamöter. Adjungerad ledamot ska hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rösträtt. Styrelsens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad ledamot. Valberedningen bör enligt Koden ledas av en ägarrepresentant. Av den av årsstämman antagna instruktionen för valberedningen följer vidare att valberedningens uppgifter är att till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Nobia AB styrelse, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, val av ordförande vid årsstämma, samt val av ledamöter till valberedningen. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Koden som sin mångfaldspolicy.

3. REVISOR

Årsstämman utser revisor som granskar Nobia AB:s årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning, samt avger revisionsberättelse.

4. STYRELSEN

Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa Nobia AB:s hållbara och långsiktiga framgång och tillvarata samtliga aktieägares intressen. Enligt Nobia AB bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Högst en stämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterföretag. Vidare ska en majoritet av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas.

5. ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen har format ett ersättningsutskott att förbereda de ersättningsrelaterade frågor styrelsen ansvarar för. Arbetet i utskottet styrs av den instruktion som styrelsen har upprättat. Utskottets främsta uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende VD:s kompensation och anställningsvillkor. Utskottet har även till uppgift att ta ställning till VD:s förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som rapporterar till VD. Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt följer upp genomförandet av årsstämmans beslut, vilket bland annat innefattar utvärdering och uppföljning av program för rörlig ersättning.

6. REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har format ett revisonsutskott att övervaka finansiell rapportering och kontroll. Arbetet i utskottet styrs av den instruktion som styrelsen har upprättat. Revisionsutskottets främsta uppgift är att övervaka den finansiella rapporteringen, revisorns iakttagelser och ledningens genomförande av dess rekomendationer samt säkerställa att koncernen har ett ändamålsenligt internkontrolls- och riskhantrings- ramverk. Revisionsutskottet utvärderar också revisorerna och ger sin rekomendation av val av revisorer till valberedningen. För att säkerställa revisorernas oberoende har revisionsutskottet upprättat riktlinjer som reglerar anlitandet av revisorerna för icke-revisionsnära tjänster. Även revisorerna är skyldiga att säkerställa att de icke-revisionsnära tjänster de erbjuder inte påverkar deras oberoende. Som del av utvärderingen av koncernen internkontrollsramverk utvärderar revisionsutskottet årligen behovet av en internrevisionsfunktion. Revisionsutskottet är av åsikten att någon internrevisionsfunktion inte behöver upprättas då koncernen har en funtion for internkontroll som upprättar och kontrollerar efterlevnad av koncernens riktlinjer för internkontroll och att dess avrapportering till revisionsutskottet bedöms transparent.

7. KONCERNLEDNING

Koncernchefen ansvarar för koncernens affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen.  Koncernledningen sammanträder regelbundet enligt ett fastställt schema. Mötena ägnas åt uppföljning av strategisk och verksamhetsmässig utveckling, större förändringsprogram, investeringar, risker och möjligheter samt andra frågor av strategisk art och av större betydelse för koncernen. VD och ekonomi- och finansdirektören träffar därutöver ledningen för varje affärsenhet flertalet gånger per år vid lokala ledningsgruppsmöten.