Hållbarhet

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Nobia. Vi strävar inte bara efter att minska vår negativa inverkan på människor och miljö utan också efter att bidra till en mer hållbar framtid. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete, ladda ner hållbarhetsrapporter och relaterade nyckeltal.

Solsken i skogen. Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Nobia.

Intressentdialog

Nobia har en löpande dialog om hållbarhetsrelaterade frågor med sina intressenter i olika forum. Denna dialog är en viktig del i vårt arbete. Sedan 2015 genomför vi systematiska intressentdialoger med representanter för viktiga intressentgrupper.

Läs mer

Vårt fokus

I vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi hållbara materialval, produktansvar, ansvarsfulla inköp, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning samt affärsetik och anti-korruption.

Läs mer

Kontakt

beskrivande bildtext
 • Amanda Jackson
 • Hållbarhetschef
 • Epost
 • 08-440 16 29
 • 0761-354 001
beskrivande bildtext

Uppförandekod

De principer som ligger till grund för Nobias verksamhet finns beskrivna i vår uppförandekod. Koden baseras på internationella konventioner och innehåller ställningstaganden i frågor som rör affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö.

Läs mer
beskrivande bildtext

Hälsa och säkerhet

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet. Nobia arbetar enligt en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro.

Läs mer
beskrivande bildtext

Trä som råvara

Våra kök består till största delen av trämaterial i form av spånskiva och MDF. Trä har många positiva miljöeffekter eftersom det är en förnyelsebar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet. När skog växer binds koldioxid. Träprodukter lagrar i sin tur koldioxid under tiden de används.

Läs mer

Leverantörer

79

 

Nobia utvärderade 79 leverantörer avseende arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöarbete under 2016. Totalt har Nobia har cirka 715 leverantörer i varuförsörjningen.

Läs mer

Medarbetare

Nobia har flest medarbetare i Storbritannien, följt av Danmark, Sverige, Finland, Österrike och Norge.

 • Anställda i Storbritannien
 • Anställda i Norden
 • Anställda i Centraleuropa
 • Anställda i moderbolaget
Läs mer

Klimat och utsläpp

Nobia strävar efter att minska koldioxid-utsläppen. Per producerat skåp uppgick koncernens utsläpp av koldioxid till 6,3 kg under 2016.

Läs mer

Kontakt

beskrivande bildtext
 • Amanda Jackson
 • Hållbarhetschef
 • Epost
 • 08-440 16 29
 • 0761-354 001