Revisorer

För tiden intill slutet av årsstämman 2020 har Deloitte AB valts som revisor. Daniel de Paula är huvudansvarig revisor.

Under 2019 var Deloitte Nobias revisor. Daniel de Paula var huvudansvarig revisor. Revisorernas interaktion med styrelsen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten. Nobias köp av tjänster från ovanstående firma, utöver revision, framgår av not 6 i årsredovisningen.