VD-kommentar, Q1 2019

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar det första kvartalet 2019.

Givet volatiliteten på marknaden är jag överlag nöjd med kvartalsresultatet. Vårt kostnadsbesparingsprogram realiseras enligt plan och produktiviteten i produktionsledet återhämtar sig gradvis. I tillägg har den lyckade integrationen av Bribus bidragit till gruppens vinstgenerering. 

 

Trots svåra marknadsförhållanden var försäljningen i Storbritannien i linje med samma period föregående år. Konsumentförsäljningen steg något, drivet av en förbättrad produktmix, samtidigt som försäljningen genom vårt nya koncept riktat mot hantverkare fortsatte att växa. Vi har nu utvärderat det nya konceptet i 30 butiker under 6 månader med goda resultat, och kommer därför implementera det i ytterligare 120 butiker under året. Projektförsäljningen minskade i kvartalet, men mot slutet av mars påbörjades leveranser till ett antal större projekt i London, däribland Southbank Place, Berkeley’s South Quay Plaza and Canary Wharf Contractors. Vi förväntar oss att dessa projekt skall generera en omsättning om strax under 200 MSEK de nästkommande 9 månaderna.

 

I Norden utvecklades försäljningen på den danska marknaden bra i såväl konsument- som projektsegmentet. Jag är särskilt nöjd med förbättringen inom konsumentsegmentet där våra två nya koncept, ”New York” och ”Nordic Spirit”, levererade bättre än våra redan högt ställda förväntningar. Under kvartalet har vi också moderniserat HTHs hemsida och påbörjat utrullningen av ett nytt förbättrat butikskoncept i Danmark. Försäljningen på den svenska marknaden minskade i kvartalet, framförallt som en konsekvens av den svagare projektmarknaden. Vi estimerar i nuläget att vår svenska projektförsäljning, som utgör ca 5% av gruppens totala omsättning, kommer genomgå sitt största volymtapp under Q2/Q3 varpå det stabiliserats när vi går in i Q4.

 

Den rapporterade vinsten ökade något i kvartalet jämfört med samma period föregående år, förstärkt av förvärvet av Bribus. Högre ordervärden och kostnadsreduktioner kompenserade för fortsatt inflation i råvarupriser och logistikkostnader. Situationen i produktionsledet har stabiliserats efter fjolårets problem, vilket resulterat i förbättrad produktivitet i kvartalet.

 

Framåtriktat bedömer vi att volatiliteten på marknaderna kommer fortsätta, speciellt som en följd av Brexit. Vi kommer därför adressera vår fasta kostnadsbas men också reducera sortimentet och påskynda konsolideringen av våra produktionsenheter i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Jag är övertygad om att dessa aktiviteter kommer innebära en fortsatt stark balansräkning med stabilt kassaflöde trots en eventuellt global konjukturavmattning. Det kommer även ge oss utrymme att fortsätta investera i tillväxtmöjligheter samt förvärvsmöjligheter och samtidigt bevara vår utdelningskapacitet i linje med våra finansiella mål.

 

Morten Falkenberg

VD och koncernchef