VD-kommentar, Q1 2020

Jon Sintorn, VD och koncernchef, kommenterar det första kvartalet 2020.

Under mars upplevde vi en av de oroligaste marknaderna i modern tid. Även om köksbranschen inte drabbades lika hårt som många andra branscher tvingade nedstängningen av några av våra kärnmarknader oss att tillfälligt stänga halva butiksnätverket och hälften av våra fabriker. En relativt stark orderbok sköts upp till senare i år och fokus fick snabbt byta från långsiktiga strategiska initiativ till att istället införa hälso- och säkerhetsåtgärder för att skydda våra anställda och intressenter och säkra verksamheten på kort sikt.

 

Jag är mycket stolt över vad mina kollegor har lyckats uppnå. För det första har de under många år byggt upp företaget till att bli finansiellt stabilt med ett starkt kassaflöde och en betydligt lägre fast kostnadsbas än när finanskrisen drabbade oss. Under dessa svåra tider har de återigen visat prov på sin förmåga att agera snabbt och med gott affärsmannaskap, utmärkt teamwork och en passion för att hitta olika sätt att få läget under kontroll. På bara några dagar inrättade vi åtgärder för att skydda medarbetarnas hälsa säkerhet, introducera ett stort permitteringsprogram, säkra vår leverantörsbas, lansera nya digitala verktyg för onlineförsäljning samt justera priserna som svar på en allt hårdare valutamotvind, och mycket mer.

 

Till följd av den utbredda osäkerheten fattade vi beslut om att kommunicera resultatet för kvartalet i förväg, den 14 april. Den organiska tillväxten minskade med 2 procent, medan rörelseresultatet minskade från föregående års MSEK 260 till MSEK 134. Trots den svåra situationen på marknaden och valutamotvind redovisade region Norden ett stabilt resultat för kvartalet, främst drivet av verksamheten i Danmark där försäljningen och lönsamheten ökade inom samtliga kanaler. I Storbritannien däremot, som påverkades mest av nedstängningarna, minskade resultatet med MSEK 94 jämfört med föregående år. Nedstängningen i Storbritannien hade en negativ påverkan med cirka MSEK 50 och de förändringar som genomförs i vår fabrik i Darlington belastade resultatet med ytterligare cirka MSEK 30. På den positiva sidan fortsatte vår strategi för att växa i hantverkar-segmentet i Storbritannien framgångsrikt under kvartalet.

 

Mot bakgrund av osäkerheten till följd av coronapandemin beslutade styrelsen att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019. Vi har också vidtagit ett flertal andra proaktiva åtgärder för att stärka kassaflödet och skydda resultatet, såsom bland annat permitteringar, minskade diskretionära utgifter, uppsagda konsulter minskade investeringar och rörelsekapitalförbättringar.

 

I en kris kan det också uppstå möjligheter. Samtidigt som det är viktigt att skydda kassaflödet och likviditeten på kort sikt ska vi också försäkra oss om att vi tar tillvara de möjligheter som uppkommer. Genom vårt intensiva arbete med vår nya strategiska plan har vi skapat en plattform som skapar förutsättningar för snabba beslut som kan stärka vår ställning på marknaden. Därför är jag säker på att vi kommer att kunna övervinna hindren på kort sikt och på samma gång vinna marknadsandelar och utveckla företaget så att det blir ännu effektivare och mer konkurrenskraftigt i framtiden.

 

Jon Sintorn

VD och koncernchef