VD-kommentar Q2, 2019

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar det andra kvartalet 2019.

Koncernens nettoomsättning minskade med 1% organiskt och rörelseresultatet var något bättre än motsvarande kvartal föregående år. Utvecklingen inom konsumentförsäljningen i Norden i kombination med förbättringar i vår försörjningskedja motverkade effekterna av svårare marknadsförhållanden och ett ökat inflationstryck.  

 

I Norden levererade vi en organisk försäljningstillväxt på 2%, justerad för konvertering av Norema-butiker till franchise. Konsumentförsäljningen ökade, särskilt i Sverige, delvis tack vare god utveckling för våra nya kökskoncept. Den goda konsument-försäljningen kompenserade mer än väl för minskningen på de svenska och norska projektmarknaderna och färre leveransdagar på grund av den senare påsken. Eftersom den nordiska projektförsäljningen totalt sett fortsätter att vara svag, kommer vi att omfördela resurser till konsumentsegmentet framöver

 

Den brittiska marknaden fortsätter att vara svag mot bakgrund av osäkerheten runt Brexit och ett konsumentsegment som är utmanande vad avser både pris och volym. Vi fortsätter dock att öka försäljningen i andra kanaler, exempelvis till hantverkare i Magnet Trade. Med en organisk tillväxt i Storbritannien på -1% bedömer vi att vi har tagit marknadsandelar på en minskande marknad. Leveranserna till större byggprojekt i London utvecklas också bra vilket borde gynna oss under andra halvåret 2019.

 

I Centraleuropa går vårt senaste förvärv Bribus över förväntan och vi investerar nu i leveranskedjan för att möjliggöra lönsam tillväxt.

 

Vår leveranskedja har förbättrats jämfört med ett besvärligt fjolår. Det finns ytterligare möjligheter till effektivitetsförbättringar och vi utvärderar därför produktionsstrukturen och konsoliderar köksskåpen till Nobias standardplattform (K20). Parallellt genomför vi prisökningar och initiativ för kostnadssänkningar för att kompensera det ökade inflationstrycket.

 

Vi tror att den höga volatiliteten på marknaden och inflationstrycket sannolikt kommer att fortsätta, särskilt mot bakgrund av Brexit. Men den senaste utvecklingen inom konsumentförsäljningen i Norden och försäljningen till hantverkare i Storbritannien tillsammans med förbättringarna i leveranskedjan har gett oss en fördelaktigare position för att öka marknadsandelarna och förbättra lönsamheten.

 

Efter nio år som VD och koncernchef för Nobia avslutar jag nu mitt sista kvartal och överlämnar snart till den nyutnämnda VD:n Jon Sintorn. Jag är stolt att överlämna ett företag med värdefulla tillgångar som alla dedikerade medarbetare och våra starka köksvarumärken, som är flera gånger mer lönsamt och finansiellt starkare än när jag tog över. Jag är övertygad om att Jon tillsammans med våra medarbetare kommer att leda Nobia till ytterligare framgångar. Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra anställda, kunder och aktieägare för ert stöd under dessa år.

 

Morten Falkenberg VD och koncernchef