VD-kommentar, Q3 2018

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar tredje kvartalet 2018.

Den dubbelsiffriga tillväxten i Magnet Retail fortsatte, men den varma sommaren samt lägre B2B- och projektförsäljninig i Storbritannien ledde till att försäljningen under det tredje kvartalet blev en besvikelse. För att förbättra vinstgenereringen kommer vi att initiera ett kostnadsbesparingsprogram som ska generera årliga besparingar om 100 miljoner kronor, utöver att åtgärda produktionsstörningarna som påverkade kvartalet.

I Norden bedömer vi att konsumentmarknaden försvagades, delvis till följd av den varma sommaren. I konsumentsegmentet har vi bibehållit och på vissa marknader till och med tagit marknadsandelar, trots en minskad konsumentförsäljning. Leveranserna till projektmarknaden var oförändrade i kvartalet, men vi bedömer att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta växa, främst driven av projektmarknaderna i Danmark och Finland.

I början av kvartalet genomförde vi ett omfattande underhållsarbete i vår svenska fabrik som fortsatte att hämma produktiviteten. Produktionsstörningarna var åtgärdade i september och framöver förväntar vi oss förbättrad prestanda.  

I Storbritannien råder stor priskonkurrens i de lägre prissegmenten. Magnet Retail växte för tredje kvartalet i rad som ett resultat av vårt framgångsrika nya erbjudande. Detta räckte dock inte för att kompensera för lägre projektleveranser och en minskad B2B-försäljning, därav en organisk försäljningsnedgång på 9 procent. Commodore/CIE har en orderbok som uppgår till över 1 miljard kronor, en ökning med över 60 procent jämfört med förra året.

De österrikiska och nederländska köksmarknaderna är fortsatt starka. Vår nya ledning i Österrike gör framsteg i att få verksamheten att leverera i linje med våra finansiella mål. Integrationen av Bribus går enligt plan.

Till följd av osäkerheter på våra stora marknader kommer vi att initiera ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa kostnadsbasen och skydda vår lönsamhet. Detta utöver att åtgärda produktionsstörningarna som påverkade kvartalet. Programmet initieras under det fjärde kvartalet 2018 och förväntas generera besparingar om 80 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor per år från och med 2020. Åtgärderna inkluderar butiksstängningar samt personalminskningar i både kommersiella enheter och produktionsenheter. Programmet kommer att medföra en strukturkostnad om 80-100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Kassaflödet var fortfarande starkt under perioden, vilket ger oss fortsatt finansiellt utrymme att fokusera på lönsam tillväxt, både organisk som via förvärv. De finansiella målen inklusive utdelningspolicyn är oförändrade.


Morten Falkenberg
VD och koncernchef

beskrivande bildtext

Relaterad information