VD-kommentar Q3, 2020

Jon Sintorn, VD och koncernchef, kommenterar det tredje kvartalet 2020

Efter det utmanande andra kvartalet präglades tredje kvartalet av stabilisering och återhämtning för flera av våra verksamheter. Bilden är dock fragmenterad eftersom olika slutmarknadssegment och geografiska områden befinner sig i olika faser av pandemin, med olika konsekvenser beroende på de statliga restriktionerna som finns. Hälsan och välbefinnandet för våra anställda, kunder och partners förblir en prioritet, och jag skulle återigen vilja ta tillfället i akt och tacka alla anställda för deras utmärkta och hårda arbete under dessa mycket ovanliga tider.
 

Under kvartalet noterade vi en snabb återhämtning för order i konsumentsegmentet, med stöd av låga räntor och den senaste tidens ökande intresse för renovering av bostäder under den växande stanna-hemma-trenden. Som ett resultat började vi avsätta mer resurser till detta segment mot slutet av kvartalet, dock med fortsatt hög kostnadsmedvetenhet under en period av stor osäkerhet. Projektmarknaden påverkas fortfarande negativt, särskilt i Storbritannien, där både allmännyttiga bostäder och fastighetsmarknaden i London ligger efter aktivitetsnivåerna före pandemin. Den danska marknaden har förblivit stark med tillväxt inom alla segment.
 

Koncernens övergripande organiska försäljningsutveckling minskade med 2% under tredje kvartalet. Norden var 3% bättre än föregående år, främst på grund av den fortsatta starka utvecklingen i Danmark, medan Storbritannien minskade med 9%, med påverkan från projektmarknaden. Centraleuropa redovisade tvåsiffrig tillväxttakt. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 195 MSEK (267), kassaflödet förblev stabilt och skuldsättningsgraden exklusive IFRS 16 leasingavtal, minskade till en rekordlåg nivå på 12% (38).  
 

Blickar vi framåt ser den närmaste tiden fortfarande osäker ut då nya restriktioner kan träda i kraft, men vi bedömer för närvarande att risken för tillfälliga stängningar av våra fabriker är begränsad. Så länge vi kan fortsätta att bedriva verksamheten som vanligt anser vi att den ökande trenden av renoveringar i hemmet, tillväxten inom online-besök och digitala designmöten kommer att omvandlas till växande orderböcker över tid.
 

Jag är övertygad om att vårt starka kundengagemang, våra anställdas förmåga till flexibilitet i denna nya affärsmiljö och en solid balansräkning för att stödja vår strategiska agenda kommer att erbjuda affärsmöjligheter både på kort och lång sikt.
 

Jon Sintorn,
VD och koncernchef