Affärsmässiga risker

Nobia är exponerat för såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, affärsutvecklingsrelaterade, operationella, hållbarhetsrelaterade, politiska och legala risker samt informations- och IT-risker. De finansiella riskerna är hänförliga till valutor, räntor, likviditet, upplåning och kreditgivning samt finansiella instrument och pensioner. All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som kan hanteras väl kan leda till möjligheter, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. Riskhanteringen i Nobia syftar till att skapa medvetenhet om risker och därmed begränsa, kontrollera och hantera dessa, samtidigt som affärsmöjligheter tillvaratas och lönsamheten stärks. Identifierade väsentliga risker hanteras löpande på alla nivåer inom Nobia och i den strategiska planeringen. Inför aktieägarna svarar styrelsen för bolagets risk­hantering. Företagsledningen rapporterar riskfrågor löpande till styrelsen.

Strategiska risker

 

Företagsstyrnings- och policyrisker 

Företagsstyrnings- och policyrisker hanteras genom att Nobia kontinuerligt utvecklar koncernens internkontroll.
Intern spridning av för ändamålet anpassad information säkerställs genom koncernens ledningssystem och processer. Dessa beskrivs utförligare i Bolagsstyrningsrapporten, avsnitt Koncernledning på sidan 98.  

 

Affärsutvecklingsrisker  

Risker förknippade med affärsutveckling som förvärv och större strukturella förändringar hanteras av koncernens M&A-avdelning och centrala programkontor samt genom de specifika projektgrupper som organiseras för de olika projekten. Fortlöpande uppföljning utförs mot ursprungliga planer och förväntade utfall. Mer långsiktiga risker hanteras i första hand vid styrelsens behandling av koncernens strategiska planering. I samband med denna utvärderas och diskuteras Nobias affärsutveckling utifrån externa och interna överväganden. 

 

Operationella risker

 

Marknad och konkurrens  

Nobia verkar på konkurrensutsatta och mogna marknader. Under normala marknadsförhållanden innebär detta att under­liggande efterfrågan är relativt stabil. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Nobia har ett strukturerat och proaktivt sätt att följa variationer i efterfrågan. Kraftfulla åtgärder och besparingspaket för att anpassa kapaciteten har visat att Nobia kan justera kostnadsnivån när efterfrågan på koncernens produkter minskar. Nobia arbetar kontinuerligt för att föra över materialprishöjningar till konsumenter där det är möjligt.
Under 2018 bedöms efterfrågan successivt ha mattats av i regionerna Norden respektive Centraleuropa. Marknads­utsikterna för nybyggnationssegmentet på den nordiska marknaden har försämrats jämfört med föregående år. I Storbritannien med cirka 42 (45) procent av koncernens totala försäljning, har den makroekonomiska osäkerheten till följd av brexit ­påverkat köks­marknaden negativt. Nobia har förberett sig på en situation där Storbritannien lämnar EU utan avtal, bland annat genom att bygga upp ett säkerhetslager av komponenter och fronter. Nobia fortsätter att tillvarata synergier och skalfördelar genom harmonisering av sortiment, samordning av produktion och effektivare inköp.
Efterfrågan på Nobias produkter påverkas av utvecklingen på bostadsmarknaden, där såväl priser som antal transaktioner och tillgång till finansiering är viktiga omständigheter. Den europeiska köksmarknaden uppskattas till fyra femtedelar utgöras av köp för renovering och till en femtedel köp för nybyggnation. Nobias strategi är baserad på såväl storskalig produktförsörjning som produk­tutveckling och utnyttjandet av koncernens starka varumärken positionerade på olika marknader och i olika försäljningskanaler. Nobias olika erbjudanden bygger även på strategin att ge kunden mervärde i form av kompletta lösningar med tillbehör och installation. 


  

Kunder

Kök till slutkunder säljs genom 248 egna butiker och via ett nätverk av franchise­butiker samt genom byggvaruhus, möbelvaruhus och andra återförsäljare. Försäljning genom egna butiker och franchisebutiker är en medveten strategi för att nå ett större inflytande på kökserbjudandet till slutkund, vilket bland annat bidrar till samordning av koncernens varuförsörjning. En risk med franchise är att återförsäljare inte klarar åtaganden i ingångna avtal, vilket kan påverka försäljningen negativt. Sam­tidigt innebär franchiselösningen lägre fasta kostnader.

 


Under 2018 har nio egna Noremabutiker konverterats till franchisebutiker och en egen Noremabutik har stängts. Per den 31 december 2018 var alla Noremabutiker franchise. Bakgrunden till beslutet att konvertera egna butiker med varumärket Norema till franchisebutiker var att denna butikskedja inte bedömdes vara tillräckligt stor för att skapa synergieffekter samt att franchisemodellen har visat sig fungera väl på den norska köksmarknaden.
Försäljning till professionella kunder sker till regionala och lokala byggbolag via en specialiserad säljorganisation eller direkt via butiksnätet. Koncentrationen till dessa enskilt större kunder innebär såväl en ökad risk för förlorad försäljning, för det fall en större kund går förlorad, som en ökad kreditrisk.

 

Varukedjan  

Nobias kostnadsstruktur under 2018 utgjordes till cirka 61 procent av rörliga kostnader (råmaterial, komponenter, tillbehör), cirka 29 procent halvrörliga kostnader (personalkostnader, marknadsföring, underhåll) och cirka 10 procent fasta kostnader (hyror, avskrivningar, försäkringar). Fördelningen är relativt lika mellan huvudmarknaderna, förutom att region Storbritannien har en något större andel fasta kostnader till följd av sitt omfattande egna butiksnät.
Nobias egen tillverkning utgörs i huvudsak av produktion av skåp och luckor samt montering av dessa, tillsammans med inköpta komponenter.

 

Nobia köpte under 2018 material och komponenter för cirka 5,4 miljarder kronor, varav cirka 21 procent avsåg råmaterial (som spånskivor och förpackningsmaterial), cirka 53 procent komponenter (som handtag, bänkskivor och gångjärn) och cirka 26 procent handelsvaror (som vitvaror). Underliggande råvaror som koncernen främst är exponerad mot är trä, stål, aluminium och plast. Kostnadsvariationer kan orsakas av förändringar av världsmarknadspriser på råmaterial eller leverantörers förmåga att leverera.
Nobias inköpsorganisation arbetar nära leverantörerna för att säkerställa effektiva materialflöden. Under 2018 ökade marknadspriser för skivmaterial och komponenter samt övrigt råmaterial som metaller, olja, träprodukter och förpackningsmaterial. Efterfrågan på skivmaterial förväntas fortsätta öka bland annat till följd av ökad efterfrågan från husbyggnadsindustrin samt svag konkurrens och begränsad tillverkningskapacitet bland leverantörer. Koncernens funktioner för inköp och produktion utvärderas fortlöpande i syfte att sänka produktkostnaderna.

 


Egendomsrisker i form av produktionsbortfall vid exempelvis brand vid tillverkande enheter minimeras genom att Nobia tillsammans med koncernens försäkringsgivare och riskkonsultföretaget AON genomför årliga tekniska riskinspektioner där avvikelser mot Nobias ”Standard för skadeförebyggande arbete” rapporteras. Förebyggande åtgärder implementeras löpande för att minska risken för avbrott i verksamheten. 

 

Strategi och omstrukturering

Nobias förmåga att öka lönsamheten och avkastningen för aktieägarna är till stor del beroende av hur väl koncernen lyckas utveckla innovativa produkter, upprätthålla en kostnadseffektiv tillverkning samt tillvarata synergieffekter. Hantering av strukturåtgärder är en väsentlig faktor för att bibehålla och öka konkurrenskraften i Nobia. Under 2018 har arbetet fortsatt med samordning av koncernens varumärkesportfölj och innovation samt sortimentsutveckling, produktion och inköp. Nobia har under 2018 fortsatt att investera i digitala hjälpmedel som ritverktyg och e-handelstjänster för att möjliggöra för kunderna att både rita och köpa sitt kök via nätet. Nobia introducerade under 2017 ett nytt butikskoncept som ska göra kunderna mer delaktiga, förbättra kundupplevelsen och effektivisera försäljningen. Under 2018 fortsatte denna satsning. Den strategiska inriktningen beskrivs närmare på sidorna 14-17.
Verkställandet av dessa planer innebär operationella risker, vilka dagligen adresseras i det pågående förändringsarbetet. Omstrukturering är en komplex process som kräver hantering av en rad olika aktiviteter och risker.

 

Humankapitalrisker 

Nobia behöver attrahera och behålla duktiga och motiverade medarbetare för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. För att säkerställa tillgång till och kompetensutveckling för motiverade medarbetare, hanteras chefsförsörjning och ledarutveckling på koncerngemensam nivå. För ytterligare beskrivning hänvisas till vår hållbarhetsredovisning, sidorna 39–40.

 

 

Hållbarhetsrelaterade utmaningar och möjligheter

Hållbarhetsrisker är risker relaterade till alla fyra områden i FN:s Global Compact: miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. Risker relaterade till klimatförändringar och den globala uppvärmningen, risk för bristande kontroll hos under­leverantörer och leverantörer, arbetsplatsolyckor eller allvarliga miljöincidenter på Nobias arbetsplatser samt oförutsedd ökad
kund­efterfrågan på hållbara produkter och produktionsprocesser
är för Nobia relevanta risker. Hantering av hållbarhetsrisker är en
integrerad del av befintliga centrala processer samt en parameter i den centrala riskanalysen. För ytterligare beskrivning hänvisas till vår hållbarhetsredovisning, sidorna 30-40 och 104-105.

 

Politiska och legala risker  

Nobia verkar i sju länder och påverkas därför både av landspecifika regler och av regelverk mellan länder. Det handlar om allmänna regler kring handelshinder, skatter och finansiell rapportering, men också om mer specifika regler såsom subventioner avseende nybyggnationer och/eller renovering eller förändrad beskattning av boendet, vilka kan påverka efterfrågan. Skattemässigt avdrag för arbetskostnaden vid renoveringsarbeten, så kallat ROT- avdrag, har till exempel påverkat efter­frågan på ett positivt sätt i flera av de nordiska länderna. Samtliga enheter i Nobia har ansvaret att inom sitt område arbeta med att bevaka och utvärdera omvärldsförändringar och förändrad lagstiftning.

 

Informations- och IT-risker 

Nobia är beroende av IT-system i den dagliga verksamheten. Störningar eller fel i kritiska system kan ha en direkt påverkan på produktionen. Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets resultatredovisning. Risker kopplade till cybersäkerhet har generellt ökat i betydelse och kan få en betydande påverkan på vår verksamhet. Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) ställer höga krav på företag avseende hantering av personuppgifter. Om förordningen inte efterlevs kan detta resultera i höga böter.
Nobia har etablerat en modell för IT som inkluderar styrning, standardiserade IT-processer och en organisation för informationssäkerhet. Standardiserade processer finns för implementering och förändring av system och IT-tjänster, liksom för den dagliga verksamheten. Nobias IT-systemlandskap baseras på välkända produkter såsom till exempel SAP. .

beskrivande bildtext

Relaterad information