beskrivande bildtext

Nobia prioriterar klimatarbete före frivilliga hållbarhetsrankningar

Nobia har tackat nej till att delta i frivilliga hållbarhetsrankningar i år. I stället satsar köksspecialisten på att utveckla hållbarhetsrapporten, så att den ska innehålla den information som krävs för det nya EU-direktivet, CSRD, när det träder i kraft räkenskapsåret 2024.

 – Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Vi måste enas kring hur de nya EU-direktiven för hållbarhetsrapportering bäst driver den gröna omställningen, så att vi inte lägger onödig tid på att rapportera samma information till flera olika instanser, säger Anna Hamnö Wickman, hållbarhetsdirektör på Nobia.

Finanssektorn håller som bäst på att införa nya rutiner för hållbarhetsrapportering och anpassa sig till den nya hållbarhetsförordningen, FSDR. Samtidigt ställer det nya EU-direktivet, CSRD, ökade krav på företagens hållbarhetsrapportering.

Inom EU är målet med redovisningsprinciperna att göra hållbarhetsarbetet transparent och informationen lättillgänglig för alla. Standardiseringen ska göra det lättare att jämföra företagens hållbarhetsarbete och det ska bli svårare för företag att framstå som mer miljövänliga än vad de är.

Tack vare de nya direktiven får marknadens aktörer också bättre data, som gör att de kan fatta mer välgrundade beslut i hållbarhetsarbetet. De frivilliga initiativen, som Global Reporting Initiative (GRI), CDP och andra rankningar, har banat väg för, och varit delaktiga i arbetet att ta fram rapporteringsstandarder för de EU-direktiv som nu implementeras.

Att fortsätta delta i parallella rapporteringsinitiativ gynnar inte företagets hållbarhetsarbete, när fullt fokus behövs för att utveckla den ordinarie hållbarhetsrapporteringen. Det skulle kräva dubbelt rapporteringsarbete och riskera att underminera avsikten med den lagstiftade utvecklingen.

– Vi satsar på att förbereda oss för det nya sättet att hållbarhetsrapportera och har beslutat att avstå från att svara på fler enkäter i år. Vi värdesätter öppenhet och dialog och vi vill visa våra framsteg inom hållbarhet. Men dubbelt arbete gynnar inte planeten, säger Anna Hamnö Wickman.

Nobia välkomnar kunder, investerare och andra med intresse för Nobias hållbarhetsarbete att höra av sig om det saknas avgörande information i de tillgängliga rapporterna.

Nobias hållbarhetsarbete

Som Europas ledande köksspecialist vill Nobia visa vägen och ta ansvar för att branschen utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning. Vi ställer nu om hela vår verksamhet för att uppnå vår ambition.

Med 16 varumärken, kontroll över hela värdekedjan och närvaro i flera länder har vi goda förutsättningar att driva på den gröna omställningen.

För oss börjar allting med att forma en företagskultur där hållbarhet och etik står i centrum.

Vi arbetar systematiskt med innovation och produktutveckling som främjar den gröna omställningen. Vi designar kök med smarta material och lösningar, som bidrar till en hållbar livsstil för miljontals människor i Europa.

Vi ställer om verksamheten i linje med Parisavtalet och har redan uppnått mycket av våra vetenskapligt baserade klimatmål för 2025.  Sedan mätningen började år 2016 har vi minskat klimatpåverkan från vår egen verksamhet med mer än målet på 72 procent.

Nu förbereder vi oss för nästa kliv i vår hållbarhetsresa. Tillsammans ska vi skapa den nya tidens kök.