Delårsrapport januari-juni 2013

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 262 miljoner kronor (3 449). Den organiska tillväxten var 2 procent (–5). Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader om 36 miljoner kronor (62) uppgick till 249 miljoner kronor (205), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6 procent (5,9). Resultat efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till 137 miljoner kronor (82), motsvarande ett resultat per aktie om 0,81 kronor (0,49). Operativt kassaflöde uppgick till 237 miljoner kronor (198).

Nobias försäljning för andra kvartalet påverkades av en låg marknadsaktivitet. Marknaderna i Kontinentaleuropa och Norden försvagades, medan den brittiska marknaden växte från en låg nivå.

Den organiska försäljningstillväxten om 2 procent förklaras främst av ett ökat antal leveransdagar jämfört med föregående år. Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med –177 miljoner kronor (79). Optifit, som avyttrades den 1 maj 2013, hade under perioden maj-juni 2012 en extern försäljning om 49 miljoner kronor.

Bruttomarginalen ökade till 41,2 procent (40,1), positivt påverkad av ökade försäljningsvärden, lägre materialpriser samt produktivitetsförbättringar.

Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader förbättrades främst genom den stärkta bruttomarginalen samt genom kostnadsbesparingar.

Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet exklusive strukturkostnader med cirka –15 miljoner kronor (10), varav –15 miljoner kronor (5) i omräkningseffekt och 0 miljoner kronor (5) i transaktionseffekt.

Strukturkostnaderna om 36 miljoner kronor (62) var relaterade till överlåtelsen av Optifit.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var –2,8 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan–dec 2012: –5,3).

Det förbättrade operativa kassaflödet var huvudsakligen ett resultat av en ökad resultatgenerering samt lägre investeringar jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
– För första gången på två år uppvisade Nobia ett kvartal med organisk tillväxt, låt vara att ett ökat antal leveransdagar bidrog till detta. En negativ försäljningsutveckling i Kontinentaleuropa kompenserades av en ökad försäljning i våra två största regioner – Storbritannien och Norden. Koncernens bruttomarginal för den senaste tolvmånadersperioden är på rekordnivå. Särskilt god lönsamhet ser vi i Norden, där vårt arbete med produktivitetsförbättringar har givit resultat. Under andra kvartalet avyttrades Optifit och flytten av Hygenas produktion till anläggningen i Darlington slutfördes. I Storbritannien övergår Magnet planenligt till den koncerngemensamma stomstandarden, vilket på sikt möjliggör ytterligare samordningsvinster. I Kontinentaleuropa fortsätter vi att reducera kostnader för att möta de minskade försäljningsvolymerna. Genomgående ökar vi samtidigt fokus på att skapa tillväxt genom bland annat förbättrade säljprocesser. Vi utvärderar även möjligheterna att expandera till nya kanaler och marknadssegment, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, IR-chef