Delårsrapport januari-september 2013

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 798 miljoner kronor (2 863). Den organiska tillväxten var 2 procent (–5). Inga strukturkostnader påverkade kvartalets rörelseresultat (26). Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 180 miljoner kronor (142), motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 procent (5,0). Resultat efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till 90 miljoner kronor (62), motsvarande ett resultat per aktie om 0,55 kronor (0,37). Operativt kassaflöde uppgick till 207 miljoner kronor (123).

Aktiviteten på Nobias marknader var sammantaget fortsatt låg under tredje kvartalet. Den brittiska köksmarknaden fortsatte att växa, dock från en låg nivå. Marknaden i Norden bedöms vara oförändrad, medan marknaden i Kontinentaleuropa försvagades.

Organiskt ökade försäljningen med 2 procent (–5). Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med –34 miljoner kronor (–105). Optifit, som avyttrades under andra kvartalet 2013, hade under tredje kvartalet 2012 en extern försäljning om 74 miljoner kronor.

Bruttomarginalen förbättrades till 40,7 procent (40,1), positivt påverkad av högre försäljningsvärden, som mer än kompenserade för negativa valutakurseffekter.

Rörelseresultatet ökade främst genom den stärkta bruttomarginalen, men också till följd av kostnadsbesparingar.

Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet exklusive strukturkostnader med cirka –25 miljoner kronor (10), varav –5 miljoner kronor (–5) i omräkningseffekt och –20 miljoner kronor (15) i transaktionseffekt.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var –1,7 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan–dec 2012: –5,3).

Det förbättrade operativa kassaflödet var huvudsakligen ett resultat av en ökad resultatgenerering samt lägre investeringar jämfört med föregående år.

Koncernchefens kommentar
– Nobias organiska tillväxt var fortsatt positiv i tredje kvartalet. Tillväxten i Storbritannien kompenserade för den negativa utvecklingen i Kontinentaleuropa. I Storbritannien ökade våra volymer såväl inom B2B som via Magnets butiker. Norden uppvisade återigen en lönsamhet som med god marginal överstiger målet för hela koncernen om en rörelsemarginal på 10 procent. Intäktsnedgången i Kontinentaleuropa förklaras främst av överlåtelsen av Optifit samt stora projektleverenser i Poggenpohl under samma period 2012. Utvecklingen i Hygena är dock fortsatt negativ och vi genomför nu en rad förändringar, samtidigt som vi har en realistisk syn på att det kommer att ta tid innan vi ser resultatet av dessa åtgärder. Fokus ligger alltjämt på att skapa såväl effektivitet som tillväxt. Parallellt med offensiva satsningar i samtliga enheter utvärderar vi förvärvsmöjligheter för att skapa lönsam tillväxt, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, IR-chef