Delårsrapport januari–mars 2013

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 2 804 miljoner kronor (2 934). Den organiska tillväxten var –2 procent (–10). Inga strukturkostnader påverkade kvartalets rörelseresultat (12). Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 62 miljoner kronor (22), motsvarande en rörelsemarginal om 2,2 procent (0,7). Resultatet efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till 25 miljoner kronor (–12), motsvarande ett resultat per aktie om 0,15 kronor (–0,07). Operativt kassaflöde var –53 miljoner kronor (–217).

Nobias försäljning för det första kvartalet påverkades negativt av den låga marknadsaktiviteten i samtliga regioner. Marknaderna i Norden och Kontinentaleuropa försvagades medan den brittiska marknaden växte, dock från en låg nivå.

Organiskt minskade försäljningen med 2 procent. Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med –121 miljoner kronor (35).

Bruttomarginalen ökade till 39,9 procent (39,0), positivt påverkad av prishöjningar, en förbättrad försäljningsmix samt produktivitetsförbättringar.

Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader förbättrades genom den stärkta bruttomarginalen samt till följd av kostnadsbesparingar.

Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet exklusive struktur-kostnader med cirka 0 miljoner kronor (0), varav 0 miljoner kronor (0) i omräkningseffekt och 0 miljoner kronor (0) i transaktionseffekt.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var –4,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2012: –5,3).

Operativt kassaflöde förbättrades, främst till följd av en positiv förändring av rörelsekapitalet, lägre strukturutbetalningar samt högre resultatgenerering.

Koncernchefens kommentar
– Första kvartalet, som är ett säsongsmässigt jämförelsevis svagt kvartal, påverkades av låg efterfrågan samt av färre leveransdagar än föregående år. En negativ organisk försäljningsutveckling i Norden kunde delvis kompenseras av en positiv utveckling i Storbritannien och Kontinentaleuropa. Antalet medarbetare har reducerats och vi fortsätter att vara proaktiva vad gäller att anpassa vår personalstyrka. Bruttomarginalen har förbättrats och arbetet med att effektivisera produktionsstrukturen går framåt. Flytten av Hygenas produktion till Storbritannien fortgår enligt plan och kvarvarande verksamheter i Stemwede överlåts per idag, den 30 april. Dessa åtgärder beräknas öka koncernens resultat med cirka 25 miljoner kronor och minska försäljningen med cirka 380 miljoner kronor per år, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.


För ytterligare information:
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
Morten Falkenberg, VD och koncernchef
Mikael Norman, CFO
Lena Schattauer, IR-chef