Kommuniké från Nobias årsstämma 2013

Årsstämma i Nobia AB (publ) hölls torsdagen den 11 april i Stockholm.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2012 om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 16 april och utbetalning beräknas ske den 19 april.

Val av styrelse och revisor
Enligt valberedningens förslag fastställde årsstämman antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik Palmstierna. Rolf Eriksen hade undanbett sig omval. Johan Molin valdes till styrelseordförande.

Bolagets revisor, KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helene Willberg, omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 240 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under programmet
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst per aktie under 2013-2014. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens slut.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 egna Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.

Godkännande av överlåtelse av Optifit och Marlin
Årsstämman godkände att den verksamhet i Optifitkoncernen som finns kvar i tyska Stemwede efter att produktionen för varumärket Hygena omlokaliseras till Storbritannien, överlåts till ledningsgruppen i Optifit. Verksamheten omfattar produktion och försäljning av kök samt badrum till externa återförsäljare i Tyskland. Nobias kostnad för överlåtelsen beräknas uppgå till ett belopp motsvarande ungefär 60 procent av kostnaden för att självt avveckla den kvarvarande verksamheten, som annars skulle generera ett negativt resultat och inte heller i övrigt ha någon positiv betydelse för Nobia.


För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 200 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.