Delårsrapport januari-mars 2016

Januari-mars 2016
• Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 3 323 (3 251). 
• Den organiska tillväxten var 3 procent (5). Därutöver påverkades nettoomsättningen positivt av förvärv och negativt av valutakurseffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 235 miljoner kronor (211), motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent (6,5).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -30 miljoner kronor, varav -10 miljoner kronor i omräkningseffekt och -20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 171 miljoner kronor (153), motsvarande ett resultat per aktie om 1,02 kronor (0,91).
• Operativt kassaflöde uppgick till 78 miljoner kronor (34).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Köksmarknaden under det första kvartalet bedöms sammantaget ha förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år.

Organiskt ökade försäljningen med 3 procent (5). Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med -104 miljoner kronor (289). Commodore och CIE, som konsoliderades per den 1 november 2015, hade under det första kvartalet en försäljning om 104 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 39,8 procent (40,0), negativt påverkad av valutakurseffekter samt förvärvet av Commodore och CIE.

Rörelseresultatet förbättrades främst som ett resultat av högre försäljningsvolymer och lägre materialpriser, men även av resultatbidraget från Commodore och CIE.

Avkastning på operativt kapital inklusive jämförelsestörande poster var 26,1 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 26,9).

Avkastning på eget kapital inklusive jämförelsestörande poster var 24,8 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2015: 24,1).

Det operativa kassaflödet ökade främst som ett resultat av lägre investeringar och en förbättrad resultatgenerering. Nobias investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 56 miljoner kronor (92), varav 14 miljoner kronor (27) avsåg butiksinvesteringar.

Koncernchefens kommentar
– Koncernens organiska försäljningstillväxt var 3 procent under det första kvartalet. Våra två största regioner, Storbritannien och Norden, som tillsammans utgjorde 90 procent av kvartalets försäljning, uppvisade såväl organisk tillväxt som förbättrade rörelseresultat. Rörelsemarginalen för de senaste tolv månaderna uppgick till 9,4 procent. Vi fokuserar nu på tillväxt och ökad lönsamhet. Under 2016 ska vi uppnå målet om en rörelsemarginal på 10 procent, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.


För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Mikael Norman, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR