Delårsrapport januari-mars 2018

Januari-mars 2018

• Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 3 173 miljoner kronor (3 315).
• Den organiska tillväxten var -6 procent (10).
• Rörelseresultatet uppgick till 255 miljoner kronor (273), motsvarande en rörelsemarginal om 8,0 procent (8,2).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 15 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor i omräkningseffekt och 20 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 193 miljoner kronor (205), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,14 kronor (1,22).
• Operativt kassaflöde uppgick till 64 miljoner kronor (101).

Koncernchefens kommentar

Solitt resultat under det första kvartalet, påverkat av säsongsmässiga och engångseffekter i försäljningen.

Kvartalets försäljningsutveckling påverkades delvis av färre leveransdagar jämfört med förra året, drivet av en kalendereffekt från påsken. I tillägg påverkades vår projektförsäljning negativt av den kalla vintern, samtidigt som jämförelsesiffrorna påverkades av vår avslutade affär med Homebase och förra årets stora projektleveranser till Battersea Power Station i Storbritannien. Justerat för dessa faktorer var den valutajusterade tillväxten oförändrad.

I Norden är förutsättningarna fortsatt goda och vår position är stark. Framåt bedömer vi att den danska och finska marknaden tar över rollen som Sverige haft som regionens tillväxtmotor. Som exempel valdes vi under det första kvartalet av byggbolaget SRV som köks- och skåpsleverantör till Majakka, vilket ska bli Finlands högsta torn med 283 lägenheter i Kalasatama, Helsingfors och med färdigställande våren 2019. Detta är vår största order i Finland genom tiderna.

I Storbritannien präglas marknaden fortfarande av makroekonomisk osäkerhet. Vår brittiska verksamhet är dock väl diversifierad eftersom våra kök säljs i flera kanaler. Ompositioneringen av Magnet har varit framgångsrik och vi bedömer att Magnet tog marknadsandelar under den i Storbritannien viktiga vinterkam-panjen då närmare hälften av årets konsumentförsäljning sker.

Vår österrikiska verksamhet har under kvartalet genomgått en översyn som har resulterat i anpassningar av kunderbjudandet. Verksamheten utvecklas nu i rätt riktning, även om det kan ta tid innan åtgärderna får full resultateffekt. I maj tillträder Ralph Kobsik som EVP och chef för Centraleuropa.

Trots försäljningsminskningen och svag valuta har vi bibehållit en rörelsemarginal över 10 procent för de senaste tolv månaderna. Det finns fortfarande potential att driva marginalförbättringar. Bland annat ser vi nu över vår produktionsstruktur som vi bedömer kan effektiviseras ytterligare, samt arbetar vidare med vårt initiativ för att reducera komplexiteten i vår produktportfölj.

Många av våra varumärken har under kvartalet uppdaterat sina webbplatser och vårt butikskoncept baserat på omnichannel fortsätter att rullas ut. Marbodals nyrenoverade butik i centrala Göteborg är den senaste i raden av butiker som är utformade enligt detta koncept.

Den 17 april betalades aktieutdelningen om totalt 1 180 miljoner kronor. Även efter denna transaktion har bolaget en mycket stark finansiell ställning som möjliggör förvärv och investeringar för tillväxt. Målen är tydliga; försäljningen ska öka med i snitt fem procent per år och vi ska leverera en ständigt förbättrad lönsamhet.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef


För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Kristoffer Ljungfelt, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR


Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl 14.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se