Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 2% och uppgick till MSEK 3 445 (3 390). • Den organiska tillväxten var -2% (-2). • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster och engångsposter, som påverkade fjärde kvartalet 2018, var MSEK 214 (175), motsvarande en rörelsemarginal om 6,2% (5,2). • Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med MSEK 25. • Resultatet efter skatt exkl. jämförelsestörande poster uppgick till MSEK 150 (117), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 0,88 kronor (0,69). • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 348 (138). • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor (4,00) per aktie.  

Investeringar för framtiden

En stabil fjärde kvartal avslutar ett år som kännetecknas av hög marknadsvolatilitet. Det markerar också slutet på ett mycket viktigt år för Nobia, då vi satte bolagets nyar iktning och beslutade om viktiga framtida investeringar.

En höjdpunkt var naturligtvis inriktningsbeslutet att investera 2 miljarder kronor i en ny toppmodern fabrik för Norden, som tillkännagavs i december. Den nya fabriken kommer att vara unik i sin förmåga att massproducera kundanpassade kök och kommer att vara ett viktigt verktyg för oss att leverera på vår strategi och befästa vår ledande position i Europa. Ett annat område dit vi allokerar resurser är det viktiga hantverkarsegmentet, där vi framgångsrikt bevisat förmågan att kunna dra nytta av våra starka konsumentvarumärken och rikstäckande butiksnätverk.

Den organiska tillväxten minskade under kvartalet, främst drivet av en svagare nordisk projektmarknad men också som ett resultat av konvertering av en del av det nordiska butiksnätverket till franchisebutiker. I kvartalet ingår kostnader för strategiska initiativ i huvudsak relaterade till beslutet att bygga en ny fabrik för Norden och förändringar i tillverkningsstrukturen i Storbritannien. Justerat för föregående års engångskostnader och årets strategiska investeringar var rörelseresultatet och marginal i nivå med förra året.

I Norden levererade vi förbättrad marginal trots en organisk försäljningsnedgång, som delvis förklaras av konverteringen av egna butiker till franchise. Leveranserna till projektmarknaden minskade i takt med att byggverksamheten sjönk från höga nivåer, främst i Finland. I Danmark fortsatte våra nya produktintroduktioner att utvecklas väl, vilket bidrog till ytterligare ett bra kvartal.

I Storbritannien hade vi organisk tillväxt trots den svaga marknaden. Osäkerheten i Brexit fortsatte och var ännu tydligare före valet i december, vilket belastade detaljhandeln och byggmarknadsaktiviteten. Vår Londonbaserade projektförsäljning hade högre leveranser, dock mycket mindre än väntat på grund av marknadsosäkerheten och försenade byggprojekt. Tillsammans med den fortsatta tillväxten från vårt nya koncept för hantverkarkunder levererade vi positiv organisk tillväxt för regionen.

Årets kassaflöde var fortsatt stabilt och balansräkningen förblir stark. Det ger oss fortsatt finansiellt utrymme att fokusera på lönsam tillväxt, organiskt och genom förvärv, och styrelsen har föreslagit att behålla utdelningen på 4,00 kronor per aktie. Vi har ett spännande 2020 framför oss och ser fram emot att dela mer av våra planer på en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 19 mars.

 

Jon Sintorn

VD och koncernchef