Omorganisation och omstrukturering för ökad effektivitet

I linje med Nobias strategi för att skapa tillväxt, strukturell effektivitet och medarbetarengagemang samt bli en ledare inom hållbarhet och design genomförs organisatoriska förändringar. Den nya organisationen, som gäller från och med 1 september 2020, kommer att skapa ett starkare regionalt ansvar och möjliggöra snabbare beslutsfattande och genomförande.

Den nya organisationen kommer att bestå av tre regioner som ansvarar för försäljning, marknadsföring och kundservice: Norden, Storbritannien och Centraleuropa samt en koncernövergripande Product Supply-funktion. Den nya region Norden blir en sammanhållen kommersiell region under ledning av Ole Dalsbø, medan den tidigare organiserades på landsbasis. I Storbritannien kommer Peter Kane att avgå efter 36 års tjänst i Nobia och ersättas av Dan Carr som tillförordnad chef för region Storbritannien. Det kommer inte att ske någon förändring av de externt rapporterade regionerna.

I samband med omorganisationen genomförs åtgärder för att öka effektiviteten, vilket kommer att påverka cirka 240 anställda i Storbritanniens butiksnät och tillverkningsorganisation. Vidare kommer koncernen att fortsätta de senaste årens migration från att driva egna köksbutiker till en franchisebaserad distributionsmodell i Norden, vilket resulterar i nedskrivning av tillgångar.

”För att ytterligare utveckla Nobia kommer vi att bättre utnyttja våra kollektiva styrkor genom att decentralisera många centrala funktioner och regionalisera många lokala funktioner. Detta möjliggör investeringar och samarbete mellan våra varumärken och skapar en bra plattform för affärsbeslut”, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef.

Efter införandet av den nya organisationen består koncernledningen från och med den 1 september av: Jon Sintorn (VD och koncernchef), Kristoffer Ljungfelt (CFO och tillförordnad CIO), Dan Josefsberg (EVP Customer Experience, Marketing & Communication), Ola Carlsson (EVP Product Supply), Thomas Myringer (EVP People & Culture), Ole Dalsbø (EVP Commercial region Nordic) och Dan Carr (tillförordnad EVP Commercial Region UK).

"Jag vill uppriktigt tacka Peter Kane, Ralph Kobsik, Fredrik Nyström, Rune Stephansen och David Thorne för deras värdefulla bidrag till Nobias koncernledning och viktiga utveckling inom sina respektive områden under många år och önskar dem lycka till i deras framtida insatser.", säger Jon Sintorn.

Resultatet för det andra kvartalet 2020 kommer att belastas med omstruktureringskostnader på totalt 93 MSEK, varav 22 MSEK är icke kassaflödespåverkande. 51 MSEK avser Storbritannien, 27 MSEK koncerngemensamma kostnader och 15 MSEK avser Norden.

Dessutom kommer ökade avsättningar i relation till IFRS 9 att negativt påverka resultatet för det andra kvartalet med 15 MSEK, varav 6 MSEK avser Storbritannien och 9 MSEK Norden. Även om Nobia inte har upplevt väsentligt högre kreditförluster sedan utbrottet av Covid-19 kommer koncernen att öka avsättningen för potentiella framtida kreditförluster i förhållande till IFRS 9 och med anledning av en ökad makroekonomisk osäkerhet.
 

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 15:00 CET.