Delårsrapport januari - juni 2021

Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 3 622 MSEK (2 741) motsvarande en organisk
    försäljningstillväxt på 35%.
  • Rörelseresultatet ökade till 347 MSEK (-43), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,6% (-1,6).
  • Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med 5 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 258 MSEK (-56), vilket motsvarar resultat per aktie efter
    utspädning om 1,52 SEK (-0,33).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 618 MSEK (716).

Under kvartalet såg vi en gradvis lättnad av restriktioner på marknaderna och den 12 april kunde vi äntligen öppna våra butiker i Storbritannien igen. Det innebar att alla våra butiker och produktionsanläggningar var i full drift igen efter mer än ett år av besvärliga förhållanden.

Att spendera mer tid hemma i köket, i kombination med en stark trend för hemrenovering, har tydligt påverkat marknadsförhållandena positivt. Efterfrågan är fortsatt stark i Norden vilket resulterade i en organisk tillväxt på 13% (11% jämfört med 2019) och 29% i Centraleuropa (9% jämfört med 2019). Tillväxten drevs huvudsakligen av en stark konsumentförsäljning medan projektförsäljningen var oförändrad i Norden och ökade något i Nederländerna.

I Storbritannien bygger vi åter upp orderboken för konsumentförsäljningen efter att ha haft stängt under den mycket viktiga vinterförsäljningen under första kvartalet. Den organiska tillväxten i regionen var 97% jämfört med förra året, men jämfört med 2019 motsvarar det en minskning med 15%. Vi förväntar oss att konsumentförsäljningen normaliseras under tredje kvartalet, givet att det inte blir någon ytterligare nedstängning, medan vi förväntar oss att segmenten för allmännyttiga bostäder och Londons fastighetsmarknad tar längre tid att återhämta sig. Positivt är att tillväxten inom hantverkarsegmentet fortsätter att utvecklas bra. Vi kommer att fortsätta investera för att stärka kunderbjudandet där ytterligare.

Den globala ökningen i efterfrågan på material har lett till kraftiga prisökningar på direktmaterial även i vår bransch. Som en konsekvens har vi justerat vår prissättning redan under detta kvartal och förväntar oss ytterligare ökningar under andra halvåret.

När vi nu är på väg mot en ”ny normal” är vi verkligen fulla av tillförsikt inför framtiden. Vi har en stark underliggande marknad och de lättade restriktionerna gör att vi kan arbeta mer effektivt för att tillgodose efterfrågan. Vi driver också på flera initiativ från vår Tomorrow Together-strategi. Initiativ som att exempelvis öka inom hantverkarsegmentet i Storbritannien, harmonisering av processer och det K2020-anpassade produktsortimentet visar redan resultat. I juni började vi samarbeta med Wästbygg för byggandet av vår nya toppmoderna köksfabrik i Jönköping, som går enligt plan. Hållbarhets-aspekterna är väldigt viktiga i utformningen av den nya fabriken och vi fortsätter vårt arbete med vetenskapliga klimatmål, Science Based Targets, som godkändes i december. Vi står också i startblocken för att lansera nya vackra kökslösningar. Det är verkligen spännande!

Jon Sintorn
VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-19 12:00 CET.