Nobia AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 29 april 2021 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobias utestående prestationsaktieprogram, dvs. säkring av leverans av Nobia-aktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till 30 september, 2021.
  2. Förvärv får ske av sammanlagt högst 600 000 aktier.
  3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Förvärvade egna aktier får överlåtas till deltagarna i Nobias utestående prestationsaktieprogram i enlighet med de villkor som beslutats av respektive årsstämma.

Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Nobia till 170 293 458 aktier. Nobia innehar för tillfället 1 440 637 egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Nobias hemsida, www.nobia.se/stamma2021