Delårsrapport januari - juni 2022

Andra kvartalet:

• Nettoomsättningen ökade till 3 890 MSEK (3 622) motsvarande en organisk försäljningstillväxt på 3% (35).
• Rörelseresultatet minskade till 212 MSEK (347), exkl. jämförelsestörande poster, motsvarande en rörelsemarginal på 5,4% (9,6).
• Jämförelsestörande poster uppgick till -150 MSEK (-), främst hänförliga till det tidigare kommunicerade kostnadsprogrammet i Storbritannien.
• Resultat efter skatt exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 136 MSEK (258), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning på 0,81 SEK (1,52).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 286 MSEK (618).

Koncernchefens kommentar

Köksmarknaden växte under kvartalet drivet av höjda marknadspriser och en stark projektmarknad på grund av ett stort antal färdigställda bostäder. Vi bedömer att dessa trender kommer att fortsätta under hela året. Det var fortsatt bra aktivitet i detaljhandeln när vi gick in i sommarkampanj-perioden, särskilt i Storbritannien. På inköpssidan är materialtillgängligheten fortfarande utmanande, även om den gradvis förbättras.

Efterfrågan var fortsatt god i Norden och vi har för närvarande en stark orderbok jämfört med förra året. Den organiska tillväxten på 6 procent drevs av prisökningar som kommer att fortsätta då de senaste höjningarna ännu inte har fått full effekt. Den tvåsiffriga tillväxttakten fortsatte i Danmark, medan begränsningar i leveranskedjan i Sverige och Norge påverkade vår förmåga att leverera på den starka orderboken. Extra resurser, inkl. ytterligare skift och tillfällig arbetskraft, har införts för att öka kapaciteten. Då våra nordiska varumärken nu finns på samma produktplattform har vi också börjat flytta volymer mellan fabrikerna. Satsningen på en ny fabrik i Jönköping går enligt tidplan och budget. Vi siktar nu på att påbörja viss komponenttillverkning i slutet av året, vilket kommer att vara betydligt före plan.

Den organiska tillväxten i Storbritannien var 5 procent (10 procent exklusive den avslutade Benchmarx-försäljningen). Konsumentsegmentet inom Magnet hade ett starkt kvartal med 30 procent tillväxt då vi levererade på orderboken från vinterkampanjen. Arbetet med att förbättra mixen genom nya produktintroduktioner, som Nordic Nature och skräddarsydda målade kök, ger resultat genom förbättrade genomsnittliga ordervärden. Vi fortsätter att investera i säljdrivande aktiviteter, framför allt mer köksdesignkapacitet, och öppnade nyligen den första flaggskeppsbutiken i ett nytt Magnetbutiksformat. Det tidigare kommunicerade kostnadsprogrammet, främst för att hantera overheadkostnader i Storbritannien, slutfördes under perioden. Den totala kostnaden för programmet uppgick till 150 MSEK och kommer att generera årliga besparingar på 140 MSEK.

Utvecklingen i Portfolio Business Units var blandad under kvartalet. I Österrike fortsatte den starka organiska tillväxten och lönsamhetsförbättringen trots kostnadsökningar för direktmaterial, medan försäljningen i Nederländerna och till Londons premiumfastighetsmarknad minskade. Nedgången i Nederländerna var främst ett resultat av en cybersäkerhetsincident som tillfälligt stoppade produktionen och försenade leveranser och fakturering i juni. Produktionen är nu tillbaka till det normala och den underliggande marknaden är fortsatt solid.

Vår kostnadsbas har påverkats kraftigt av prisökningarna på trärelaterade komponenter under de senaste 12 månaderna. Även om priserna ligger kvar på en historiskt hög nivå planade ökningarna ut i några viktiga kategorier under kvartalet. Under de kommande två kvartalen förväntas våra extraordinära prisökningar realiseras och kompensera för materialkostnadsökningarna.

Våra stora strategiska satsningar fortskrider enligt plan. Under kvartalet har vi fått den första maskinparken till vår nya fabrik i Jönköping, lanserat vår första koncernövergripande digitala försäljningslösning för HTH och Magnet och satt en ny kommersiell organisation på plats i Storbritannien.

Jon Sintorn, VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-19 14:00 CET.