Delårsrapport januari - mars 2022

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 3 779 MSEK (3 373) motsvarande en organisk försäljningstillväxt på 6% (3).
  • Rörelseresultatet minskade till 182 MSEK (196), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,8% (5,8).
  • Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet positivt med 30 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 128 MSEK (132), vilket motsvarar ett resultat per aktie efter utspädning 0,76 kronor (0,78).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -420 MSEK (-69), varav -263m (-9) var hänförligt till investeringar i den nya nordiska fabriken.
  • Förvärv av Superfront.
  • Justerad affärsområdesrapportering till följd av organisationsförändringar

Efterfrågan och prisutvecklingen vad fortsatt stark under kvartalet. Tillgänglighetsbegränsningar i efterdyningarna av covid, och situationen med kriget i Ukraina, fortsatte dock att driva på inflationen på viktiga material och energi.

Jag är glad att vi tidigt genomförde extraordinära prishöjningar, att vi levererade en bra Winter Sales-kampanj i Magnet och samtidigt ökade dess försäljning med mer än tio procent.

Vi fortsätter med vår plan att fokusera på och driva lönsam tillväxt inom Magnet i Storbritannien och lanserar nu ett kostnadsreduktionsprogram. Programmet föreslås dra ner på centrala stödfunktioner för att i stället investera i funktioner som möter kunderna, i linje med Magnets nya reviderade verksamhetsmodell. Totalt räknar vi med att cirka 200 anställda blir övertaliga, vilket resulterar i en årlig besparing på cirka 150 MSEK. Programmet kommer att medföra en engångskostnad på
130-150 MSEK under andra kvartalet.

Den organiska tillväxten fortsatte på alla nordiska marknader, särskilt inom projektsegmentet, med stöd av de extraordinära prisökningarna. Den ytterligare ökningen av materialkostnaderna mot slutet av kvartalet kunde inte motverkas på kort sikt. Det utlöste dock ytterligare extraordinära prisökningar, som kommer att ha full effekt i slutet av andra kvartalet. Utvecklingen i Danmark var fortsatt god tack vare ökade marknadsandelar och i Marbodal genom kampanjen ”Jordnära Färger”.

I Storbritannien växte Magnets försäljning organiskt med 15 procent, stärkt av prishöjningar och det förbättrade erbjudandet med starkt fokus på våra hantverkarkunder. Prishöjningar i regionen kompenserade helt för den ökade materialkostnaden under kvartalet. Vårt första koncernövergripande köksdesignkoncept "Nordic Nature" utsågs till "Kitchen of the Year 2022" av Storbritanniens bästsäljande hemtidning, "Ideal Home". En inspirerande belöning, ett erkännande av våra framsteg och styrkor inom design och hållbarhet.

Försäljningen inom Portfolio Business Units minskade under kvartalet på grund av svagheten på Londons premiumfastighetsmarknad och lägre färdigställande av fastigheter i Nederländerna. Österrike fortsatte att växa tvåsiffrigt. Marginalerna belastades av kostnadsökningen inom direktmaterial.

Vi förväntar oss att den höga marknadsosäkerheten och stigande inflationen kommer att fortsätta under hela året. Även om vi, att döma av vår starka orderbok, inte ser någon omedelbar påverkan på konsumenternas efterfrågan. Med det sagt kommer vi att vara sparsamma med driftskostnader i den rådande inflationsmiljön och säkerställa att vi levererar på våra viktiga strategiska projekt, inklusive den nya toppmoderna fabriken i Jönköping som fortskrider enligt plan.

Jon Sintorn, VD och koncernchef


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 08:30 CET.