Kommuniké från Nobias årsstämma 2022

Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 5 maj, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och
verkställande direktör

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den ordinarie utdelningen till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 om 2,50 kronor per aktie, totalt cirka 421 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den 9 maj och utbetalningen beräknas ske torsdag den 12 maj.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 250 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 150 000 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Nora, F. Larssen, Marlene Forsell, Carsten Rasmussen och Jan Svensson. Tony Buffin och David Haydon valdes till nya ledamöter av styrelsen. Jan Svensson valdes till ny ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Fredrik Ahlin (representant för If Skadeförsäkring), Lovisa Runge, (representant för Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder) till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Årsstämman valde Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 80 personer bestående av koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren själv investerarar en del av sin årslön i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) på Nobias aktier har uppnåtts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 850 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet. Inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till Prestationsaktieprogram 2022 ska det maximala antalet aktier i Nobia som kan utgå enligt Prestationsaktieprogram 2022 vara begränsat till 1 040 000, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av utestående aktier och röster.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.