Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 3 780 MSEK (3 509), vilket motsvarar en organisk
  försäljningstillväxt på 2% (2).
 • Rörelseresultat, exkl. jämförelsestörande poster minskade till 25 MSEK (238), vilket
  motsvarar en rörelsemarginal på 0,7% (6,8).
 • I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster om -156 MSEK (0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -166 MSEK (146), vilket motsvarar ett resultat
  per aktie efter utspädning på -0,98 kr (0,87).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -81 MSEK (-2), inklusive tillfälligt höga investeringar i
  materiella nläggningstillgångar till följd av bygget av den nya fabriken.
 • Resultatet meddelades i förväg i samband med kommunikationen av
  kostnadsminskningsprogrammet i januari 2023.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2022, med hänsyn taget till den tillfälligt
  höga investeringsnivån.

Den organiska försäljningstillväxten var 2% under fjärde kvartalet, främst drivet av högre genomsnittliga ordervärden och prisökningar. Region Storbritannien och Portfolio Business Units ökade medan Norden minskade något, -1%. Den makroekonomiska miljön är utmanande och den geopolitiska situationen är oförutsägbar, vilket vi ser återspeglas i en avmattning i konsumentefterfrågan och ökande osäkerhet vad gäller bostadsbyggandet.

I början av det nya året tillkännagav vi ett större koncernövergripande omstruktureringsprogram som syftar till att förbättra rörelseresultatet med 300 MSEK under de kommande 18 månaderna. Omstrukturering av verksamheten i Storbritannien, i synnerhet den underpresterande projektverksamheten, är en viktig del av programmet. Det omfattar att kliva ur delar av projektförsäljningen som har otillräcklig lönsamhet, stängning av två produktions-anläggningar, personalminskningar inom de flesta delar av koncernen och kostnadsminskningar.

Våra orderböcker i Norden ligger på goda nivåer då färdigställandet av bostäder är fortsatt stabilt. Försäljningen i Norden minskade organiskt med -1%, främst inom konsumentsegmentet. Effektiviteten i leveranskedjan var fortsatt otillfredsställande, även om vi ser förbättringar från de åtgärder som genomförts. I kombination med ett fortsatt kostnadstryck inom direktmaterial var marginalerna lägre. I den nya fabriken i Jönköping tidigarelägger vi starten för en utvald del av komponenttillverkningen, för att ytterligare stabilisera leverantörskedjan och ta hem komponenttillverkning för att förbättra kostnadsnivån. Fabriksbyggnaden är nu nästan helt färdig och installationen av produktionsutrustning fortsätter enligt plan.

I region Storbritannien ökade försäljningen organiskt med 5%, främst drivet av högre genomsnittliga ordervärden. Resultatet var dock negativt på grund av hög kostnadsinflation för insatsvaror samt en högre kostnadsnivå som speglar aktiviteter för att ta marknadsandelar under höstkampanjen och vinterförsäljningsperioden. En betydande del av vår brittiska projektverksamhet har otillräcklig lönsamhet och fortsatt svaga marknader. Detta åtgärdas nu med omstruktureringsprogrammet och parallellt fortsätter vi att driva på den långsiktiga transformationsplanen för vår brittiska verksamhet med fokus på Magnets position i det övre mellansegmentet.

Österrike och Nederländerna inom Portfolio Business Units levererade solid tillväxt och resultat.

Vår omstrukturering, transformationsplanen i Storbritannien och färdigställandet av vår nya fabrik är några initiativ som kommer att stärka vår konkurrens- och motståndskraft, vilket är särskilt viktigt givet makroutvecklingen. Viktiga fokusområden som en stark prissättningsdisciplin, effektivitet i leveranskedjan och att utnyttja våra stordriftsfördelar för att förbättra inköpseffektiviteten kommer att bidra med ytterligare stöd.

Koncernens cash-conversion förväntas vara bra framöver, men mot bakgrund av den tillfälligt höga investeringsnivån anser styrelsen att det är en rimlig rekommendation att inte betala någon utdelning för 2022.

Det finns helt klart makroekonomiska utmaningar och osäkerhet att hantera. Samtidigt gör vi goda framsteg och följer planen för våra transformationsinitiativ. Jag vill också ta tillfället i akt att uppmärksamma och förmedla uppskattning för alla våra dedikerade medarbetare.


Jon Sintorn,
VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 08:30 CET.