Delårsrapport andra kvartalet 2023

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade till 3 562 MSEK (3 890).
 • På organisk basis minskade försäljningen med -13% (3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (62).
 • Rörelseresultat, exkl. jämförelsestörande poster på -22 MSEK (-150), minskade
  till 83 MSEK (212), främst på grund av den minskade försäljningsvolymen.
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 2,3% (5,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (17) motsvarande ett resultat per aktie
  efter utspädning om 0,01 kronor (0,10).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -276 MSEK (286).

Koncernens totala försäljning minskade med -13% på organisk basis under kvartalet. Volymtappet är större då vi har genomfört prishöjningar under det senaste året. Utöver prishöjningar har vi även infört omstruktureringsåtgärder i främst Storbritannien och dragit ner på fabriksbemanningen i Norden, men det var inte tillräckligt för att motverka effekterna av marknadsnedgången. Volymminskningen var den främsta anledningen till att koncernens rörelseresultat sjönk till 83 MSEK (212), justerat för jämförelse-störande poster. Utvecklingen är givetvis otillfreds-ställande, men den speglar marknadsutvecklingen.

Andra kvartalet var fortsatt påverkat av utmanande marknadsförhållanden. Byggaktiviteten har snabbt minskat och konsumenternas disponibla inkomst sjunker, vilket negativt påverkar efterfrågan på nya kök från både projektkunder och konsumenter.

I Norden minskade försäljningen organiskt med -17%, vilket fick stort genomslag på resultatet. Dessutom påverkades resultatet också av en ogynnsam mix då den konsumentförsäljningen, med högst bruttomarginal, sjönk mest. I Storbritannien var den organiska tillväxten -16%. Rörelseresultatet sjönk också, delvis motverkat av besparingar från omstrukturering.

Koncernens omstruktureringsprogram löper enligt plan och levererar förväntade besparingar. I Storbritannien har vi stängt två fabriker och minskat omkostnaderna och vi ser också önskade resultat från förändringar i hur vi driver affären. Projekt-verksamheten reduceras i storlek genom att avsluta olönsamma kontrakt och resterande delar blir finansiellt sundare efter prisjusteringar. Inom konsument- och hantverkarsegmenten har vi nu de rätta incitamenten på plats för att driva lönsam tillväxt och vi lägger också större vikt vid att göra vårt produktsortiment mer relevant i den högre masspremiumdelen av marknaden.

Som presenterades vid kapitalmarknads-uppdateringen i mars, är nästa steg för den brittiska transformationen att utforska och testa förbättringar av vårt distributionsnätverk i form av externa partnerskap.

Redan vid tidpunkten för beslutet att investera i den nya produktionsanläggningen förutsåg vi det stora kassautflödet under 2022-2024. Vi har kommit överens med våra banker om att justera villkoren för finansieringsfaciliteterna för att återspegla de nuvarande makro- och marknadsförhållandena. Vi är fast beslutna att minska skuldsättningen och utforskar flera olika alternativ för detta, som exempelvis försäljning och leaseback av tillgångar.

Det är ett nöje att meddela att Henrik Skogsfors har utsetts till ny CFO för koncernen. Henrik har gjort ett fantastiskt jobb som tillförordnad CFO under det senaste halvåret.

Byggandet av den nya fabriken i Jönköping fortsätter att utvecklas väl och installationer av produktionsmaskiner pågår. Andra prioriteringar inkluderar den brittiska omstruktureringen, direktmaterialprissänkningar, alternativ för reducering av skuldsättningsgraden och ytterligare intensifierade försäljningsaktiviteter då vi ser fortsatt svaga marknadsförhållanden framöver.

Jon Sintorn,
VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-20 13:00 CET.