Kommuniké från Nobias årsstämma 2023

Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 27 april, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Arvode till styrelse  och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 660 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 150 000 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju personer och omvalde ledamöterna Jan Svensson, Tony Buffin, Marlene Forsell, David Haydon, Nora F. Larssen och Carsten Rasmussen. Fredrik Ahlin valdes till ny ledamot av styrelsen. Jan Svensson omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Ricard Wennerklint (representant för If Skadeförsäkring) och Lovisa Runge (representant för Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman valde Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 60 personer. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod som marginellt understiger tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren själv investerarar en del av sin årslön i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål relaterade vinst per aktie har uppnåtts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet. Det maximala antalet aktier som kan tilldelas enligt prestationsaktieprogrammet, inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till programmet, är begränsat till 1 650 000, vilket motsvarar cirka 0,97 procent av utestående aktier och röster.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.