Kostnadsminskningsprogram inklusive omstrukturering i Storbritannien och uppdatering om det fjärde kvartalets resultat

För att driva effektivitets- och marginalförbättringar har Nobia utöver befintliga strategiska och kostnadsinitiativ, beslutat att lansera ett kostnadsreduktionsprogram inklusive en ompositionering av en del av den brittiska verksamheten. Programmet syftar till att generera årliga besparingar på över 300 Mkr, med en märkbar effekt under andra kvartalet 2023 och med full effekt under andra kvartalet 2024. Programmet innebär en potentiell uppsägning av 500 anställda.

Under fjärde kvartalet 2022 var koncernens organiska tillväxt några få procent, med stöd av prisökningar. Det preliminära rörelseresultatet för fjärde kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, minskade till 25 Mkr (238), påverkat av fortsatt högre kostnader inom leveranskedjan i Norden och en svagare utveckling i Storbritannien.

I Storbritannien kommer vi att ompositionera och avsluta olönsam projektverksamhet för att driva nödvändiga lönsamhetsförbättringar och öka konkurrenskraften. Föreslagna ändringar, med förbehåll för sedvanliga fackliga förhandlingar, inkluderar en konsolidering av tillverkningsenheterna och en förenkling av den brittiska centrala organisationen. Produktionsanläggningarna i Dewsbury och Grays i Storbritannien föreslås stängas.

Vidare kommer vissa funktioner i Norden och på koncernnivå att reduceras för att spara kostnader och stödja resultatförbättringar.

Kostnader, redovisade som jämförelsestörande poster, kommer att ingå i fjärde kvartalet 2022 uppgående till 156 Mkr och första kvartalet 2023 till cirka 300 Mkr. Av den totala kostnaden avser 143 Mkr icke kassaflödespåverkande poster. Posterna för första kvartalet 2023 avser det framåtblickande kostnadsreduktionsprogrammet, medan posterna för fjärde kvartalet 2022 avser redan påbörjade åtgärder. I programmet ingår en del av kostnaderna relaterade till övergången till den nya fabriken som byggs i Jönköping. Som kommunicerats i pressmeddelandet i december 2020 om investeringen i den nya Jönköpingsfabriken, kommer Nobia ådra sig övergångsrelaterade kostnader.

”Vi tar oss an flera områden för att uppnå betydande och hållbara marginalförbättringar. Tyvärr kommer några av de nödvändiga åtgärderna resultera i uppsägningar. I Storbritannien kommer de föreslagna förändringarna att göra oss till en bättre affärspartner för våra kunder och tillgodose en förbättrad lönsamhetsnivå. Parallellt fortsätter vi att fokusera på att slutföra bygget av vår nya nordiska fabrik i Jönköping, som ska bli den modernaste och mest effektiva i vår bransch. Jag förväntar mig att de åtgärder vi nu implementerar kommer att ge årliga kostnadsbesparingar på över 300 miljoner kronor, samt ytterligare marginalförbättringar från en stark prissättningsdisciplin och operativ effektivitet i vår leverantörskedja.”, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef.

Ytterligare detaljer kommer att meddelas när Nobia publicerar helårsresultat den 9 februari.


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-20 08:45 CET.