Nobia delårsrapport första kvartalet 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen minskade till 3 660 MSEK (3 779) motsvarande en organisk försäljningsminskning på -6% (6).
  • Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster minskade till 81 MSEK (182), motsvarande
    en rörelsemarginal på 2,2% (4,8).
  • Rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -298 MSEK (0) relaterade till omstruktureringskostnader för det program som kommunicerades i januari.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -214 MSEK (128), vilket motsvarar resultat per aktie
    efter utspädning om -1,28 kronor (0,76).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -38 MSEK (-420).

Koncernchefens kommentar  
 
Den makroekonomiska situationen med vikande byggaktivitet och lägre disponibel inkomst för konsumenterna fortsätter att försämra förutsättningarna för leverantörer av sällanköpsvaror, vilket återspeglas i den organiska försäljnings-utvecklingen som var -6% under kvartalet. De lägre volymerna samt fortsatt inflationstryck belastade rörelseresultatet som minskade till 81 MSEK (182), exklusive jämförelsestörande poster om 298 MSEK relaterade till omstruktureringsåtgärder.

Vårt fokus på kort sikt är att anpassa resurser, hantera investeringar, rörelsekapital samt materialpris-sänkningar. I januari tillkännagav vi ett omstruktureringsprogram som syftar till att förbättra rörelseresultatet med 300 MSEK under de kommande 18 månaderna. Omstrukturering av verksamheten i Storbritannien är en viktig del av programmet, som inkluderar avveckling av delar av projektförsäljningen där, stängning av två tillverkningsanläggningar, personalreduktioner samt utgiftsminskningar. Genomförandet av programmet löper enligt plan och de finansiella effekterna kommer successivt att realiseras.

Färdigställande av bostadsprojekt i Norden gynnade projektförsäljningen som var i nivå med föregående år, medan konsumentförsäljningen var lägre, vilket resulterade i att den totala försäljningen för regionen minskade -7% organiskt. För att anpassa oss till den lägre volymen har skiftneddragningar genomförts i vår största fabrik. Installationerna av produktionsutrustning i den nya fabriken fortsätter och parallellt använder vi fabriken för viss komponenttillverkning för att stödja vår fabrik i Tidaholm och ytterligare förbättra den övergripande kostnadssituationen inom leveranskedjan.

I Storbritannien minskade försäljningen -5% organiskt, medan resultatet var något bättre till följd av kostnadsminskningar. Vi fortsätter med den långsiktiga transformationsplanen för Storbritannien som kommunicerades vid kapitalmarknads-uppdateringen i mars. Planen inkluderar att öka fokus på värde, differentiera för att ta marknadsandel i premiumdelen av massegmentet, uppgradering av butiker och utveckling av nya produkter samtidigt som vi strävar efter maximal kostnadseffektivitet och förenkling i alla delar av verksamheten.

Utvecklingen i Portfolio Business Units var blandad under kvartalet. Nederländerna levererade god tillväxt medan Österrike och Commodore & CIE hade lägre försäljning. Regionen ingår även i omstrukturerings-programmet, i synnerhet delarna i Storbritannien, och kommer att bidra med besparingar framöver.

Vi fortsätter att se en utmanande marknad under 2023. Ett resolut genomförande av aviserade omstruktureringsåtgärder genomförs och vi utvärderar kontinuerligt ytterligare åtgärder. Direkt-materialkostnader visar tecken på nedgång för vissa råvaror uppströms i försörjningskedjan. Att säkerställa att denna nedgång kommer att realiseras även i våra inköp är högsta prioritet. Att konjunkturnedgången sammanfaller med vår planerade höga investeringsnivå har resulterat i en ökande skuldsättningsgrad. Som kommunicerades vid kapitalmarknadsuppdateringen utforskar vi olika alternativ för att reducera skuldsättningen, som exempelvis sale and leaseback av tillgångar.

Jon Sintorn, 
VD och koncernchef

 


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-27 08:30 CET.