Tony Buffin föreslås bli ny ordförande i Nobia AB

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Nobia AB (publ) (”Bolaget” eller ”Nobia”) föreslår att den nuvarande styrelseledamoten Tony Buffin väljs till ny styrelseordförande samt att Nora F. Larssen, Marlene Forsell, Carsten Rasmussen och Fredrik Ahlin omväljs som styrelseledamöter. Valberedningens förslag innebär således att Jan Svensson och David Haydon kommer att lämna styrelsen.

”Vi vill först och främst tacka Jan Svensson för hans värdefulla bidrag som styrelseordförande i Nobia och vi vill samtidigt tacka David Haydon för hans viktiga insatser till bolaget. Vi är glada att Tony Buffin har accepterat rollen som ny styrelseordförande. Vi har nu en styrelse som långsiktigt kan kroka arm med vår nyutsedde VD och aktivt stötta bolaget i exekveringen av den strategiska plan som ligger till grund för den företrädesemission som nyligen kommunicerats” säger Peter Hofvenstam, ordförande för valberedningen Nobia.

”Jag har, sedan jag kom in i styrelsen, imponerats av Nobias unika position och kompetens. Vår Jönköpingsfabrik kommer att spela en avgörande roll för att omdefiniera inte bara hur vi på Nobia gör affärer, utan köksbranschen i stort. Vi har också gjort viktiga framsteg i att vända den brittiska verksamheten. Jag kommer att göra allt jag kan för att stötta Nobia i denna mycket viktiga fas” säger Tony Buffin, styrelseledamot och föreslagen ny styrelseordförande för Nobia.

Tony Buffin har lång erfarenhet av att leda stora transformationer, och han har lång och unik erfarenhet från köksindustrin. Tony Buffin har varit styrelseledamot sedan 2022 och är för närvarande VD för Tecsa Group och styrelseordförande för Highbourne Group. Tidigare har han haft ett flertal befattningar som är relevanta för detta uppdrag, bland annat som styrelseledamot i Kingfisher plc och VD på Holland & Barrett.

Valberedningens övriga beslutsförslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande och ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nobia.com.
 

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 706 647335
tobias.norrby@nobia.com


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-27 14:15 CET.