Affärsetik

God affärsetik är avgörande för att säkerställa långsiktiga relationer och för att utgöra en trovärdig affärspartner. För ett företag som Nobia med försäljning både till konsumenter och till företagskunder är det väsentligt att vårda vårt varumärke och att bidra till både en stabil samhällsutveckling och vår egen lönsamhet över tid genom att motverka alla former av korruption. Det gör vi genom robusta rutiner för efterlevnad av vår uppförandekod, utöver lagar och regler.

Nobias uppförandekod

Vår uppförandekod innehåller hänvisningar till relevanta krav från Nobia, såsom policyer, förfaranden och rutiner och utgör en betydande introduktion till företaget för alla nyanställda och samarbetspartners. Medarbetarna förväntas upprätthålla en hög etisk standard och ska i sitt arbete följa de principer som beskrivs i företagets uppförandekod. Nobia värdesätter en sund balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar sina anställda att uppnå en sådan balans. Nobia respekterar individen, verkar för mångfald och likabehandling och strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar.

Anti-korruption

Nobia är emot alla former av korruption. Vårt ramverk för anti-korruption innefattar vår Uppförandekod och vår leverantörsuppförandekod och är inkorporerat i våra styrdokument. Nobia gör årligen självutvärderingar, inom samtliga affärsenheter. Utvärderingarna inkluderar ett antal frågor som handlar om intern kontroll, däribland bedömningen av risker för korruption

Anonym visselblåsarkanal

För att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs uppmuntras våra medarbetare att rapportera beteenden som strider mot koden via interna kanaler, alternativt den anonyma kommunikationskanalen

Speak Up. Speak Up finns tillgänglig för alla medarbetare via vårt intranät och för externa intressenter på hemsidan.