Due diligence av leverantörer

Våra leverantörer sysselsätter många människor över hela världen. De beslut vi fattar kan ha stor inverkan på deras liv och deras samhällen. Därför strävar vi efter att bygga relationer med de leverantörer som är bäst på hållbarhet i branschen. Genom att förespråka transparens och ansvarstagande i vår leverantörskedja önskar vi bidra till ett företagsklimat med hög moral och en mer hållbar framtid för de lokala samhällen som berör människorna som arbetar med och för oss.

Hållbar leverantörskedja är vårt arbete med miljömässig, social och ekonomisk påverkan och med hjälp av due diligence bedömer vi riskerna och uppmuntrar god förvaltningspraxis genom hela vår leverantörskedja. Målet är att skapa, bevara och gynna långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt värde för alla intressenter som omfattas i processerna för att få våra produkter på marknaden. 

Vår leverantörskedja sträcker sig över olika marknader och innebär en mängd relationer. För att styra denna komplexa miljö har vi ett policyramverk och processer som visar hur vi ska arbeta med och hjälpa våra leverantörer att utvecklas inom hållbarhetsområdet och därigenom stödja vår ambition att framhålla affärsetik, respekten för mänskliga rättigheter och miljön. 

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer reglerar och styr Nobias krav på leverantörer gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik, miljöprestanda etc. Leverantörerna ska i sin tur föra dessa förväntningar vidare ner till deras leverantörer för att säkerställa efterlevnad genom hela leverantörskedjan.

Rapportera överträdelser

Vi vill förespråka ansvarstagande genom hela vår leverantörskedja. Därför har vi ett kommunikationsverktyg för rapportering av beteende som strider mot vår uppförandekod för leverantörer. Vi garanterar att det du rapporterar kommer att hanteras som konfidentiell information, att du kommer att förbli anonym om du önskar och att din identitet inte kommer att avslöjas