beskrivande bildtext

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

Centraliserade inköp

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörer riskbedöms, kontrolleras och utvärderas i enlighet med våra riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och kvalitet. I vårt arbete uppmuntrar vi god förvaltningspraxis genom hela vår leverantörskedja. Målet är att skapa, bevara och gynna långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt värde för alla intressenter som omfattas i processerna för att få våra produkter på marknaden. 

Due diligence av leverantörer

Vår due diligence pekar tydligt på att leverantörsledet är den del av värdekedjan som är av störst relevans och fokus för aktiviteter. Av våra leverantörer av direktmaterial kommer 98 procent från Europa, resterande från Asien. Globala leverantörskedjor kan innebära arbetsrelaterade risker, såsom exempelvis modernt tvångsarbete. Nobia arbetar aktivt med att förebygga alla former av modernt slavarbete och vi redovisar årligen vårt arbete och resultat enligt det så kallade Modern Slavery Statement.

Vår leverantörskedja sträcker sig över olika marknader och innebär en mängd relationer. För att styra denna komplexa miljö har vi ett policyramverk och processer som visar hur vi ska arbeta med och hjälpa våra leverantörer att utvecklas inom hållbarhetsområdet och därigenom stödja vår ambition att framhålla affärsetik, respekten för mänskliga rättigheter och miljön. 

Anonym visselblåsarkanal

Vi vill förespråka ansvarstagande genom hela vår leverantörskedja. Därför har vi ett kommunikationsverktyg för rapportering av beteende som strider mot vår uppförandekod för leverantörer. Vi garanterar att det du rapporterar kommer att hanteras som konfidentiell information, att du kommer att förbli anonym om du önskar och att din identitet inte kommer att avslöjas

Program för ansvarsfulla inköp

Vårt program för ansvarsfulla inköp omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer reglerar och styr Nobias leverantörskrav gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn. Programmet omfattar cirka 300 leverantörer, motsvarande 99 procent av total kostnad för direktmaterial. Utifrån faktorer såsom land, process, produkt och material viktas risk mot beredskap och vi bedömer risken för överträdelser av legala ramverk samt Nobias uppförandekod för leverantörer. Riskbedömningen utgör grunden för beslut om revision hos leverantören. 

Fysiska leverantörsrevisioner syftar till att identifiera, hantera och avhjälpa eventuella avvikelser och identifiera områden för förbättring. Under revisionerna kan vi lyfta fram goda exempel och betydande förbättringsarbete. 

Under året har vi vidareutvecklat vårt program för att kunna erhålla mer detaljer om utvecklingsgrad och mognadsnivå hos våra leverantörer. Genom större insikt i våra leverantörers hållbarhetsambitioner och drivkrafter har vi möjligheter att konstruera ett urvalssystem som kan gynna företag med högre etiska standarder. 

Miljöarbete i samverkan  

Förutom förebyggande riskhantering arbetar vi löpande i dialog med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan i leverantörskedjan. Ett exempel är etablering av vetenskapligt klimatmål, men även kartläggning av data till scope 3, dialog kring fossilberoende, cirkulära lösningar, etcetera.