beskrivande bildtext

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

Centraliserade inköp

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörer riskbedöms, kontrolleras och utvärderas i enlighet med våra riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och kvalitet.

Av våra leverantörer av direktmaterial kommer 99 procent från Europa, resterande från Asien. Globala leverantörskedjor kan innebära arbetsrelaterade risker, såsom exempelvis modernt tvångsarbete. Nobia arbetar aktivt med att förebygga alla former av modernt slavarbete och vi redovisar årligen vårt arbete och resultat enligt det så kallade Modern Slavery Statement.

Program för ansvarsfulla inköp

Vårt program för ansvarsfulla inköp omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer reglerar och styr Nobias leverantörskrav gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn. Programmet omfattar cirka 300 leverantörer, motsvarande 99 procent av total kostnad för direktmaterial. Utifrån faktorer såsom land, process, produkt och material viktas risk mot beredskap och vi bedömer risken för överträdelser av legala ramverk samt Nobias uppförandekod för leverantörer. Riskbedömningen utgör grunden för beslut om revision hos leverantören. 

Fysiska leverantörsrevisioner syftar till att identifiera, hantera och avhjälpa eventuella avvikelser och identifiera områden för förbättring. Under revisionerna kan vi lyfta fram goda exempel och betydande förbättringsarbete. På grund av ständigt förändrade regleringar gällande COVID-19 under 2021, utfördes ett begränsat antal fysiska revisioner. Några avvikelser inom hälsa/säkerhet identifierades och åtgärder vidtogs. Sammanfattat var 98 procent av alla leverantörer inom programmet godkända i slutet av året. Resterande var Tidigare auditerade leverantörer som inväntade uppdaterad revision, vilket planeras genomföras under 2022.

Påverka längre bak i leverantörskedjan

Vårt program för ansvarsfulla inköp är en förutsättning för oss att bedriva riskanalys och riskprevention i vår leverantörskedja på ett kvalitetssäkert sätt. För att vi ska kunna bidra till att minska hållbarhetsrisker även längre bak i leverantörskedjan ber vi våra leverantörer att också delge deras relevanta underleverantörer. 

Ett pilotprojekt har initierats och hittills har 62 procent av leverantörerna som ingår i projektet bekräftat att de är villiga att dela information om sina kritiska underleverantörer. Under 2022 kommer analys att inledas för att identifiera vilka av underleverantörerna som kan beröras av vårt gransknings- och revisionsprogram. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med resterande del av de leverantörer som ännu inte delat information.

Aktiva miljödialoger 

Förutom förebyggande riskhantering arbetar vi löpande i dialog med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan i leverantörskedjan. Ett exempel är etablering av vetenskapligt klimatmål, men även kartläggning av data till scope 3, dialog kring fossilberoende, cirkulära lösningar, etcetera.