beskrivande bildtext

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

Centraliserade inköp

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörer riskbedöms, kontrolleras och utvärderas i enlighet med våra riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och kvalitet.

Av våra leverantörer av direktmaterial kommer 99 procent från Europa, resterande från Asien. Globala leverantörskedjor kan innebära arbetsrelaterade risker, såsom exempelvis modernt tvångsarbete. Nobia arbetar aktivt med att förebygga alla former av modernt slavarbete och vi redovisar årligen vårt arbete och resultat enligt det så kallade Modern Slavery Statement.

Program för ansvarsfulla inköp

Vårt program för ansvarsfulla inköp omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer reglerar och styr Nobias leverantörskrav gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn. Programmet omfattar cirka 300 leverantörer, motsvarande 99 procent av total kostnad för direktmaterial. Utifrån faktorer såsom land, process, produkt och material viktas risk mot beredskap och vi bedömer risken för överträdelser av legala ramverk samt Nobias uppförandekod för leverantörer. Riskbedömningen utgör grunden för beslut om revision hos leverantören. 

Fysiska leverantörsrevisioner syftar till att identifiera, hantera och avhjälpa eventuella avvikelser och identifiera områden för förbättring. Under revisionerna kan vi lyfta fram goda exempel och betydande förbättringsarbete. Under året gjorde vi inga fysiska revisioner på grund av coronapandemin. Alla utestående revisioner har flyttats till 2021 och vi planerar att inleda dessa till sommaren. I slutet av året var 92 procent av alla leverantörer inom programmet godkända, resterande inväntade ny eller uppdaterad revision.

Påverka längre bak i leverantörskedjan

Vårt program för ansvarsfulla inköp är en förutsättning för oss att bedriva riskanalys och riskprevention i vår leverantörskedja på ett kvalitetssäkert sätt. För att vi ska kunna bidra till att minska hållbarhetsrisker även längre bak i leverantörskedjan ber vi våra leverantörer att också delge deras relevanta underleverantörer.