beskrivande bildtext

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörer riskbedöms, kontrolleras och utvärderas i enlighet med våra riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och kvalitet.

 

Vårt program för ansvarsfulla inköp omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer reglerar och styr Nobias leverantörskrav gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn. Programmet omfattar cirka 300 leverantörer, motsvarande 99 procent av total kostnad för direktmaterial.

 

Fysiska leverantörsrevisioner syftar till att identifiera, hantera och avhjälpa eventuella avvikelser och identifiera områden för förbättring. Under revisionerna kan vi lyfta fram goda exempel och betydande förbättringsarbete.