beskrivande bildtext

Cirkulära material och flöden

Cirkulära lösningar och hushållning med naturens resurser gynnar både miljö och klimat. Därför ser vi ständigt över hur vi kan optimera användningen av material och andra resurser så att de kommer till full nytta.

Kök som håller länge

Vi vill att våra kök ska hålla länge. Därför tillverkar vi endast kök av god kvalitet med lång garantitid. Vår erfarenhet är samtidigt att smak och tycke förändras och därför vill vi möjliggöra för våra kunder att uppgradera och förnya sina kök utan att behöva byta ut hela köket. 

Ett exempel på det är vårt initiativ Rehome, som nu testas på vår marknad i Storbritannien inom varumärket Magnet Retail. Där erbjuds kunden en kostnadsfri värdering av sitt gamla kök och möjlighet att sälja det vidare till andrahandsmarknaden genom vårt samarbete med det brittiska företaget Rehome. Alternativt, om köket är för slitet för återförsäljning, erbjuds kunden upphämtning och materialåtervinning av det gamla köket.

Vi har också fortsatt med vårt cirkulära erbjudande RE:NEW på den svenska marknaden och även introducerat konceptet på våra marknader i Danmark och Norge. Genom RE:NEW erbjuds kunden lösningar för att uppdatera och ge kök nytt liv genom bland annat nya luckor och handtag. Att byta luckor istället för hela skåpstommen sparar material och energi.

Trä från hållbart skogsbruk

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Trä är förnybart, återvinningsbart och slitstarkt. För att trä ska vara ett hållbart val krävs att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Allt vårt trä härrör idag från hållbara källor, dessutom härrör 96% från certifierad källa. Nu vill vi öka denna andel ytterligare, genom vår nya hållbarhetsstrategi. 

Cirkulära material

Merparten av vårt inkommande trä består av skivmaterial, med i genomsnitt cirka 40 procent återvunnet trä i form av restprodukter och återvunnet material. På så sätt kan träspill från sågverk och skogsvård samt uttjänta möbler och träprodukter uppgraderas till nya material. Vi försöker ständigt hitta nya sätt att öka andelen återvunnet material i våra träprodukter, men också att öka andelen återvunnet material i andra insatsprodukter, såsom metaller och plast. Också i våra egna fabriker strävar vi efter minskat avfall och mer cirkulära flöden. Av vårt träavfall och övrigt avfall gick 61 procent till materialåtervinning och nya produkter under 2022. 

Renare materialflöden

Vi strävar efter renare materialflöden genom att minimera vår användning av klassade kemikalier. Som ett led i detta arbetar vi systematiskt och förebyggande enligt EU:s REACH lagstiftning gällande kemikalier och ämnen. Emissioner av formaldehyd uppstår naturligt från trä, i låga halter, men är också kopplat till bindemedel till exempel i träbaserade skivor. Nobia använder endast skivmaterial som ligger väl inom gällande bransch krav (E1) och idag erbjuder vi produkter med lägre halt (halv E1) på några marknader.

Färg och lösningsmedel

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten. Med ny utrustning för ytbehandling av mörkare kulörer kan vi nu möta kunders ökade efterfrågan av kök i mörkare kulörer samtidigt som köken uppfyller höga miljö- och kvalitetskrav.

Samtliga anläggningar arbetar systematiskt med sin miljöpåverkan. Idag är 13 av våra 14 produktionsanläggningar miljöledningscertifierade enligt ISO 14000, den resterande är pågående.