beskrivande bildtext

Cirkulära material och flöden

Cirkulära lösningar och hushållning med naturens resurser gynnar både miljö och klimat. Därför ser vi ständigt över hur vi kan optimera användningen av material och andra resurser så att de kommer till full nytta.

Kök som håller länge

Vi vill att våra kök ska hålla länge. Därför tillverkar vi endast kök av god kvalitet med lång garantitid. Vår erfarenhet är samtidigt att smak och tycke förändras och därför vill vi möjliggöra för våra kunder att uppgradera och förnya sina kök utan att behöva byta ut hela köket. Dessutom strävar vi efter att de produkter vi tillverkar i våra fabriker ska kunna gå att återanvända samt återvinna till nya produkter och material. 

Trä från hållbart skogsbruk

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Trä är förnybart, återvinningsbart och slitstarkt. För att trä ska vara ett hållbart val krävs att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Allt vårt trä härrör idag från hållbara källor, dessutom härrör 97% från certifierad källa. Nu vill vi öka denna andel ytterligare, genom vår nya hållbarhetsstrategi. 

Cirkulära materialflöden

Merparten av vårt inkommande trä består av skivmaterial, med i genomsnitt cirka 30 procent återvunnet trä i form av restprodukter och återvunnet material. På så sätt kan träspill från sågverk och skogsvård samt uttjänta möbler och träprodukter uppgraderas till nya material. Vi försöker ständigt hitta nya sätt att öka andelen återvunnet material i våra träprodukter, men också att öka andelen återvunnet material i andra insatsprodukter, såsom metaller och plast. Också i våra egna fabriker strävar vi efter minskat avfall och mer cirkulära flöden. Av vårt träavfall och övrigt avfall gick 63 respektive 73 procent till materialåtervinning och nya produkter under 2020. 

Minskat emballage

Som en del av ett centralt inköpsprojekt arbetar vi med att minimera påverkan från förpackningsmaterial och då framför allt fossilbaserat plastmaterial. Vid vår produktionsanläggning i Nastola, Finland och Tidaholm, Sverige, har vi exempelvis bytt till en tunnare emballageplast och -sträckfilm, vilket minskar den totala förbrukningen av plast med upp till 40 procent i dessa anläggningar. 

Färg och lösningsmedel

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten. Under året har vi genomfört investering av ny utrustning för ytbehandling av mörkare kulörer, inom ramen för Svanens kriterier. Den nya utrustningen möjliggör att vi nu kan möta kunders ökade efterfrågan av kök i mörkare kulörer samtidigt som köken uppfyller höga miljö- och kvalitetskrav. Samtliga anläggningar arbetar systematiskt med sin miljöpåverkan.

Idag är 13 av våra 14 produktionsanläggningar miljöledningscertifierade enligt ISO 14000, den resterande är pågående.

97%

trä från certifierad källa

 

63%

av träspill blir nya produkter

73%

av övrigt avfall blir nya produkter

 

13/14

produktionsanläggningar är miljöledningscertifierade 

 

3 poäng 

Nobia Storbritannien fick tre av tre möjliga poäng i WWFs senaste ”Timber Scorecard” 2019. I rapporten granskas brittiska företag avseende hållbart skogsbruk och ansvarsfulla inköp.

 

Läs mer om:

vår nya hållbarhetsstrategi

certifierade ledningssystem