beskrivande bildtext

Cirkulära material och flöden

Cirkulära lösningar och hushållning med naturens resurser gynnar både miljö och klimat. Därför ser vi ständigt över hur vi kan optimera användningen av material och andra resurser så att de kommer till full nytta.

Kök som håller längre

Vi vill att våra kök ska hålla länge. Därför tillverkar vi endast kök av god kvalitet med lång garantitid. Vår erfarenhet är samtidigt att smak och tycke förändras och därför vill vi möjliggöra för våra kunder att uppgradera och förnya sina kök utan att behöva byta ut hela köket. I samarbete med universitet utvecklar vi och testar nya lösningar som ska hålla för framtidens cirkulära ekonomi vad gäller såväl materialval som användning över tid.

Genom olika marknadskoncept erbjuder vi våra kunder möjligheten till återanvända och återvinna sina kök. På de nordiska marknaderna har vi genom RE olika erbjudanden såsom RE:New där kunden erbjuds lösningar för att uppdatera och ge sitt befintliga kök nytt liv genom bland annat nya luckor och handtag. Genom RE:Use på vår svenska marknad kan kunden sälja sitt gamla kök för återanvändning.

I Storbritannien fortsätter vi att introducera initiativet Rehome. Här erbjuds kunden en kostnadsfri värdering av sitt gamla kök och möjlighet att sälja det vidare till andrahandsmarknaden genom vårt samarbete med det brittiska företaget Rehome. Alternativt, om köket är för slitet för återförsäljning, erbjuds kunden upphämtning och materialåtervinning av det gamla köket.

 

Trä från hållbart skogsbruk

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Trä är förnybart, återvinningsbart och slitstarkt. För att trä ska vara ett hållbart val krävs att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Allt vårt trä härrör idag från hållbara källor varav merparten härrör från certifierad källa.

 

Cirklulär produktion

Merparten av det trä vi använder är skivmaterial som nästan till hälften består av återvunnet trä i form av restprodukter och återvunnet material. På så sätt kan träspill från sågverk och skogsvård samt uttjänta möbler och träprodukter uppgraderas till nya material. Också i våra egna fabriker strävar vi efter minskat avfall och mer cirkulära flöden. Genom riktade effektiviseringsprogram tar vi oss an olika delar av produktionen samtidigt som vi medvetet arbetar med kulturförändringar för att bibehålla de processer som redan medfört minskat spill.  Av de träspill som genereras i produktionen går idag ungefär hälften till nya produkter genom återanvändning och återvinning och resterande del går till energiåtervinning.

 

Renare materialflöden

Vi strävar efter renare materialflöden genom att minimera vår användning av klassade kemikalier. Som ett led i detta arbetar vi systematiskt och förebyggande enligt EU:s REACH lagstiftning gällande kemikalier och ämnen. Emissioner av formaldehyd uppstår naturligt från trä, i låga halter, men är också kopplat till bindemedel till exempel i träbaserade skivor. Nobia använder endast skivmaterial som ligger väl inom gällande bransch krav (E1) och idag erbjuder vi produkter med lägre halt (halv E1) på några marknader.

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten. Med ny utrustning för ytbehandling av mörkare kulörer kan vi nu möta kunders ökade efterfrågan av kök i mörkare kulörer samtidigt som köken uppfyller höga miljö- och kvalitetskrav.