Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en central del i vår affärsstrategi och nu lanserar vi vår nya hållbarhetsstrategi med ambitionen att skapa positiv förändring även långt utanför vår egen verksamhet. Med medvetna val kan köket vara lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation. Genom lång erfarenhet och höga ambitioner vill vi ta ledarskap i viktiga framtidsfrågor.
beskrivande bildtext

Innovationer för hållbar livsstil

Köket är en plats där vi spenderar mycket tid och där det finns stor potential att tänka hållbarhet. Som ledande köksleverantör vill vi inspirera och möjliggöra.

Övergripande mål: att designa köksprodukter som bidrar till ett mer hållbart liv i köket genom att främja en hållbar konsumtion med innovativa lösningar och partnerskap, som understöds av relevant information till kund och samtidigt tillse att våra produkter är säkra att använda under hela sin livslängd.  

Global Compacts principer: 1, 7, 8, 9

Medverkan till FN:s globala mål:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

 
beskrivande bildtext

Cirkulära material och flöden

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Metall och plastmaterial är andra viktiga materialkategorier. Vi vill erbjuda köksprodukter och lösningar som fungerar i framtidens mer cirkulära ekonomi.

Övergripande mål: att främja hållbart resursutnyttjande genom cirkulära aff rsmodeller, förnybart och återvunnet material, bibehållen biodiversitet och minskat spill samt underlätta framtida återvinning genom rena materialflöden.

Global Compacts principer: 2, 7, 8, 9

Medverkan till FN:s globala mål:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion
och produktion.
12.5 Minska mängden avfall markant.
15.2 Främja implementering av hållbart skogsbruk.
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap.

   

beskrivande bildtext

Minskad klimatpåverkan

Tillverkning, transport och utvinning av råvaror medverkar till klimatpåverkan och vi vill arbeta för att begränsa utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja. 

Övergripande mål: att på vetenskaplig väg reducera klimatpåverkan från egen verksamhet samt i vår värdekedja, i linje med Parisavtalet och samtidigt verka för ökad energieffektivitet.

Global Compacts principer: 7, 8, 9

Medverkan till FN:s globala mål:

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. 

   
beskrivande bildtext

Främja en hållbar kultur

För att kunna stärka hållbarhetsfrågorna genom värdekedjan krävs verktyg och stöd för integrering samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Övergripande mål: att fördjupa kompetensen kring hållbarhets frågor i vår verksamhet så att var och en utifrån sin funktion kan stärkas i att bidra till våra gemensamma mål, samt att verka i leverantörskedjan för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Global Compacts principer: 1-10

Medverkan till FN:s globala mål:
8.8 Skydda arbetstagarens rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 
12.12 Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.  
16.5 Motverka korruption och mutor i alla dess former.  
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.