Koncerngemensam hållbarbarhetsstrategi leder vägen

Vår koncerngemensamma hållbarhetsstrategi kopplar samman vår kärnverksamhet med våra ambitioner att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Strategin, som vi har arbetat med sedan 2017, då den antogs, bygger på fyra fokusområden kring produkt, material, klimat och inköp. Fokusområdena samverkar med vårt övriga strategiska arbete kring resurseffektivitet och våra medarbetare.

Hållbara innovationer

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår koncept- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

 

MÅL 2020:

Vi har implementerat ett hållbarhetsstyrkort, för att utvärdera våra nya köksprodukters hållbarhetsprestanda avseende materialval, design och funktionalitet.

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE:

Styrkortet användes för produktutvärdering av alla nya produkter under årets produktlanseringar och har bidragit med nya perspektiv på både värdering av material och design för cirkularitet.

 

FN:S GLOBAL COMPACTS PRINCIPER:

1, 7, 8, 9

 

FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

 

 

Läs mer om Hållbara innovationer

Trä från hållbar källa

Trä är huvudkomponent i våra produkter. Trä är förnybart, återvinningsbart och slitstarkt. För att trä ska vara ett hållbart val krävs att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk så att vi kan bidra till ett uthålligt skogsbruk.

 

MÅL 2020:

100 procent trä från hållbara källor såsom skogar certifierade enligt erkända skogsstandarder, återvunnet trä eller trä från våra hållbarhetsgranskade och -godkända leverantörer.

MÅLUPPFYLLELSE:

Av Nobias totala trä och trämaterial härrör 91 procent från certifierad källa och resterande 9 procent kommer från våra granskade och godkända leverantörer. Därtill härrör minst 70 procent av allt inköpt trä och trämaterial i region Storbritannien från FSC® eller PEFCTM certifierad källa, med full spårbarhet fram till kund.

 

FN:S GLOBAL COMPACTS PRINCIPER:

2, 7, 8, 9

 

FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

   

 

Läs mer om Global Compact och de globala hållbarhetsmålen

Minska koldioxidutsläpp

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

 

MÅL 2020:

100 procent förnybar elektricitet i alla våra produktionsanläggningar på alla marknader.

MÅLUPPFYLLELSE:

Målet om 100 procent förnybar el i alla produktionsanläggningar är uppfyllt sedan tidigare. Under året infördes även 100 procent förnybar el i alla egna butiker.

 

FN:S GLOBAL COMPACTS PRINCIPER:

7, 8, 9 FN:S

 

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

 

Läs mer om Global Compact och de globala hållbarhetsmålen

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

 

MÅL 2020:

Vi har säkerställt ett nytt program för leverantörer som inkluderar riskanalys, granskningsprogram och en kanal för rapportering av överträdelser av vår leverantörs- uppförandekod. Vi strävar efter att arbeta längre ner i leverantörskedjan.

MÅLUPPFYLLELSE:

Programmet är implementerat och av de 294 leverantörer som ingår i programmet är hittills 246 godkända efter granskning och ytterligare 14 godkända efter revision, dvs totalt 88 procent. Resterande är under bearbetning.

 

FN:S GLOBAL COMPACTS PRINCIPER:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

 

FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL:

   

Läs mer om Global Compact och de globala hållbarhetsmålen