Marbodal Lindö kök

Hållbarhetsstrategi

Vi är medvetna om de globala utmaningar som samhället står inför. Den globala uppvärmningen, avskogning, överkonsumtionen av naturresurser och bristande arbetsförhållanden innebär utmaningar för stora delar av näringslivet. Utmaningar som kräver ett ansvarsfullt ledarskap och ett aktivt och systematiskt arbete. Därför har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi för 2017–2020.

Strategin bygger på fyra långsiktiga fokusområden samt målsättningar för de närmaste tre åren. Hållbarhetsstrategin är vår färdplan på lång och medellång sikt och kopplar samman vår kärnverksamhet med våra ambitioner att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Utifrån vår väsentlighetsanalys och analys av FN:s globala hållbarhetsmål har vi identifierat fyra strategiska områden för att bidra till målen och utveckla vår verksamhet.

Hållbara innovationer

Vision

Vi utvecklar kökslösningar som gynnar människor, planeten och vår verksamhet genom att kontinuerligt förbättra den miljömässiga och sociala prestandan för våra produkter och processer och vi möjliggör för våra kunder att leva mer hållbart i köket.

 

Mål 2020

Vi har implementerat ett hållbarhetsstyrkort, för att utveckla våra nya köksprodukters hållbarhetsprestanda avseende såväl materialval, design som funktionalitet.

 

Minskade koldioxidutsläpp

Vision

Vi främjar en värdekedja med låga koldioxidutsläpp genom att minska koldioxidutsläppet från våra produkter. Genom en tvåfaldig energistrategi fokuserar vi på energieffektivitet och övergång till förnyelsebara energikällor..

 

Mål 2020

100 procent förnybar elektricitet i alla våra produktionsanläggningar på alla marknader. Vi strävar mot en minskning av koldioxidutsläpp från transporter och tillverkning.

 

Värna och skydda skogar

Vision

Vi bidrar till att eliminera skogsskövling, minskar utsläppen av växthusgaser och skyddar den biologiska mångfalden och människors försörjning genom att främja ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk och anskaffning av virke från hållbara källor.

 

Mål 2020

100 procent trä från hållbara och ansvarsfulla källor som certifierade eller utvärderade skogar, återvunnet trä eller trä från våra prioriterade leverantörer.

 

Ansvarsfulla inköp

Vision

Vi bygger relationer med leverantörer som är bäst på hållbarhet. Genom att främja ansvarstagande och transparens i vår leveranskedja bidrar vi till en mer hållbar framtid.

 

Mål 2020

Vi har säkerställt ett nytt program för leverantörer som inkluderar riskanalys, granskningsprogram och en kanal för rapportering av överträdelser av vår leverantörsuppförandekod. Vi strävar efter att arbeta längre ner i leverantörskedjan.