beskrivande bildtext

Minskad klimatpåverkan

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

Klimatmål i linje med Parisavtalet

Under året antog vi ett mål om att minska våra CO2 emissioner, inom den egna verksamheten, med 72 procent fram till 2026, med basår 2016. Målet som är i linje med ambitionerna inom Parisavtalet har blivit godkänt av Science Based Target iniative (SBTi). Målet omfattar våra emissioner från elektricitet, egen och köpt värme samt egna transporter, dvs scope 1 och 2.

Vidare har vi antagit två klimatmål för att minska klimatpåverkan i värdekedjan hos våra leverantörer samt våra kunder. Målen omfattar emissioner från tillverkning och användning av vitvaror och består dels i att tillverkarna själva ska sätta klimatmål i linje med SBTi:s riktlinjer, samt att vi ska styra om vårt utbud till mer energieffektiva vitvaror.

Från fossilt till förnybart

Grunden för förbättringar är mätning och uppföljning. Energieffektivitet och CO2-intensitet mäts och följs upp kvartalsvis i vårt koncernövergripande ledningssystem och våra produktionsenheter har förbättringsmål i linje med vår nya strategi. Vi har 100 procent förnybar el i såväl vår produktion som i egna butiker. Vi har även ställt om till mer fossilfri och mer effektiv värme. I slutet av året var 70 procent av Nobias totala generade värme i produktion och butiker förnybar, vilet motsvarar en total andel på 85 procent förnybar el och värme.

Minskade utsläpp

Vi har kommit en bra bit på vägen att nå vårt vetenskapliga klimatmål. Omställningen till förnybar el och värme har bidragit till att reducera våra CO2-utsläpp avsevärt. Inom tjänsteresor och transporter fortsätter vi nu att göra större omställningar för att vidare minska vårt CO2-avtryck. Exempelvis har vi ställt av delar av våra godstransporter mellan Danmark och Sverige till intermodala lösningar och i Storbritannien samordnas godstransporter till en extern transportör för bland annat bättre effektivitet

Klimatpåverkan i värdekedjan

Den största delen av Nobias totala CO2-utsläpp finns i vår värdekedja (scope 3) i form av utvinning och framställning av direktmaterial och produkter, transporter till och från våra fabriker samt användning av produkterna. Vår kartläggning av CO2 avtryck för ingående material och tjänster omfattar numera övergripande mer än 90 procent av kostnader för direkt material. Arbetet med att beräkna vårt CO2-avtryck i värdekedjan är en komplex process som involverar både interna och externa aktörer såsom våra leverantörer. Vi ser arbetet med att kartlägga vår värdekedja som en kontinuerlig process där vi planerar utöka detaljnivån allteftersom.