Värdekedja

Nobias verksamhet omfattar allt från produktutveckling och tillverkning, till försäljning till slutkund. Vi strävar efter att ta fram miljövänliga och säkra produkter, påverka leverantörskedjan i positiv riktning, erbjuda en trygg och säker arbetsplats för medarbetare samt minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Produktutvecklingen för Nobias gemensamma sortiment sköts centralt och inköpen samordnas. Våra kökslösningar tillverkas, ytbehandlas, monteras och förpackas i 13 fabriker i sex europeiska länder. Försäljningen sker direkt via egen säljpersonal, via egna butiker samt via franchisebutiker och återförsäljare. Våra kök används dagligen i många hem under lång tid.

 

Här presenteras vårt värdeskapande och arbetssätt i respektive steg av värdekedjan.

 

 Produkt-utvecklingInköpProduktionTransporterFörsäljningAnvändning

Nobias värde-skapande

Nobia utvecklar attraktiva kökslösningar med liten miljöpåverkan

Inköp samordnas, vilket ger skalfördelar samt möjlighet att arbeta   strukturerat med att kravställa, följa upp och utveckla leverantörer  avseende socialt ansvar, miljö och   affärsetik.

Nobia tillverkar attraktiva kökslösningar i en säker arbetsmiljö och skapar värde för kunderna genom god funktion och design, samt arbetar för att   minska resursutnyttjande och klimatpåverkan.   

Kökslösningarna distribueras till kunderna framförallt med lastbil.  

Nobias medarbetare och samarbets-partners säljer kökslösningarna. Informationen till kunderna är  tydlig och korrekt.

Nobias kökslösningar har lång livslängd och låg miljöpåverkan.

Nobias arbetssätt

Hållbarhet är ett centralt tema i Nobias produktutveckling.  Miljömärkta produkter finns i sortimentet.

Ett systematiskt arbete med leverantörs-granskningar finns för att förebygga   sociala, ekologiska och affärsetiska risker i inköpsprocessen samt för att   påverka leverantörer att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Produktionen har ett målstyrt lean-arbete och ett systematiskt   hälso-och säkerhetsarbete för att förebygga arbetsplatsolyckor samt för att   minska energiförbrukning och råvaruanvändning.

Nobia optimerar transportflöden och lastning i syfte att minimera   antalet transporter och samarbetar      med etablerade speditionsföretag.

Affärsmetoderna överensstämmer med god affärssed. Medarbetare och samarbetspartners ska följa principerna i uppförandekoden. En kanal för   rapportering av regelöverträdelser finns.

Nobia genomför relevanta tester både i egen och extern regi enligt erkända standards. I produktutvecklingen är hållbarhet ett fokusområde.