Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober-december 2017
• Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 3 116 miljoner kronor (3 155).
• Den organiska tillväxten var 0 procent (5).
• Rörelseresultatet uppgick till 282 miljoner kronor (297), motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (9,4).
• Valutakurspåverkan på rörelseresultatet uppgick till cirka -25 miljoner kronor i transaktionseffekt. Omräkningseffekten var cirka 0 miljoner kronor.
• Resultatet efter skatt uppgick till 232 miljoner kronor (-264), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,38 kronor (-1,56).
• Operativt kassaflöde uppgick till 196 miljoner kronor (480).
• Styrelsen föreslår en ordinarie aktieutdelning om 3,50 kronor per aktie (3,00) samt en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie (–). Styrelsen föreslår dessutom att mandat erhålls för makulering av egna aktier.


Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknaden under det fjärde kvartalet bedöms sammantaget vara i nivå med motsvarande period föregående år.

Den organiska tillväxten var oförändrad (5 procent), positivt påverkad av försäljningstillväxt i Norden och negativt påverkad av en minskad försäljning i Storbritannien. Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -36 miljoner kronor (-114).

Bruttomarginalen förbättrades till 39,2 procent (37,5), främst som ett resultat av högre försäljningsvärden och en förändrad försäljningsmix.

Rörelseresultatet försämrades till följd av avvecklingskostnader för den brittiska enheten Interior Solutions samt negativa valutakurseffekter, vilket delvis kompenserades av högre försäljningsvärden. 

Avkastning på operativt kapital var 31,5 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital var 27,8 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 13,0).

Det operativa kassaflödet minskade framförallt till följd av en negativ förändring av rörelsekapitalet, främst på grund av ökade betalningar i Storbritannien jämfört med föregående år.


Koncernchefens kommentar
– Nobia har haft ett bra år. Trots valutamotvind och en utmanande brittisk marknad levererar vi en EBIT-marginal som når vårt finansiella mål om 10 procent. Mot bakgrund av bolagets goda vinst och starka balansräkning föreslår styrelsen en utdelning om 7 kronor per aktie. Vår starka finansiella ställning möjliggör även fortsatta investeringar för tillväxt, såväl organisk som via förvärv.

I det fjärde kvartalet fortsatte försäljningen att växa i Norden, medan försäljningen i Storbritannien minskade, främst för att vi har lämnat affären med Homebase. Jag är nöjd med att koncernens underliggande resultat, justerat för valuta och avslutandet av Homebase, var bättre än under samma kvartal föregående år, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg. 


För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Kristoffer Ljungfelt, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR


Denna bokslutskommuniké är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl 8.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se