Årsstämma

Aktieägarnas inflytande på bolaget utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ.

Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud.

 

Varje aktieägare har också, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma om en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång för att besluta om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinst- eller förlustdispositioner. Stämman ska också besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

 

Beslut ska även fattas i övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ankommer på stämman, till exempel val av styrelseledamöter och revisor. Även styrelsearvoden och revisionsarvoden ska fastställas av stämman.

Årsstämmor

 • Årsstämma 2021
  Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 29 april, hållit årsstämma i Stockholm. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
 • Årsstämma 2020
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum tisdagen den 5 maj 2020 i Stockholm.
 • Årsstämma 2019
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum torsdagen den 2 maj 2019 klockan 17.00 på Kapitel 8 Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Årsstämma 2018
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum tisdagen den 10 april 2018 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
 • Årsstämma 2017
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 16.00 på Lundqvist och Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Årsstämma 2016
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum måndagen den 11 april 2016 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Årsstämma 2015
  Årsstämma i Nobia AB (publ) hölls tisdagen den 14 april 2015 i Stockholm.
 • Årsstämma 2014
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum onsdagen den 9 april 2014 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Årsstämma 2013
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum torsdagen den 11 april 2013 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Årsstämma 2012
  Årsstämma i Nobia AB ägde rum den 11 april 2012 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.
 • Årsstämma 2011
  Årsstämma 2011 hölls den 30 mars 2011 klockan 17:00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
 • Årsstämma 2010
  Ordinarie bolagsstämma ägde rum den 30 mars 2010 klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
 • Årsstämma 2009
  Ordinarie bolagsstämma ägde rum den 2 april 2009 klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.