Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande på bolaget utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ.

Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud. 

Varje aktieägare har också, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma om en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång för att besluta om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinst- eller förlustdispositioner. Stämman ska också besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 

Beslut ska även fattas i övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ankommer på stämman, till exempel val av styrelseledamöter och revisor. Även styrelsearvoden och revisionsarvoden ska fastställas av stämman.

Årsstämmor