Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela vår verksamhet och alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, som även sträcker sig utanför vår direkta verksamhet. Vårt engagemang och åtagande har implementerats i ramverk och arbetssätt. På koncernnivå har vi en central hållbarhetsfunktion och på varje marknad där vi tillverkar våra produkter har vi personer som har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig arbetsuppgift.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och drivs på olika nivåer, från styrelsens godkännande av koncernövergripande policy och principer till operativ översyn och målinriktat arbete i affärsenheter och länder. Den koncernövergripande hållbarhetsstrategin och vårt policyramverk styr och vägleder arbetet. 

Vi följer upp efterlevnad och resultat av vårt hållbarhetsramverk årligen samt löpande. Genom vår årliga redovisning följer vi upp och kommunicerar resultat av våra åtaganden inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samtidigt har vi en löpande uppföljning av efterlevnad genom ledningssystem och regelöverträdelserapportering.

Interna och externa intressenter kan anonymt uppmärksamma misstanke om avvikelser från verksamhetskoden genom visselblåsarfunktionen (SpeakUp) som hanteras av oberoende tredje part.