beskrivande bildtext

Hållbar företagskultur

Det är genom våra medarbetare som vi kan göra skillnad. Att våra medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är avgörande för vår framgång.

Förutsättningar för engagemang och utveckling

Vår kultur utgår från våra kärnvärden; Care, Deliver & Inspire. Det betyder t ex att vi stöttar, respekterar och litar på varandra och att vi strävar efter att göra hållbara val i allt vi gör. Vi vill främja en kultur av tillit, öppenhet och där vi tillåter oss att göra misstag och lära oss av dem. Att ta ägarskap och hålla våra löften, mot såväl kunder, samarbetspartners och varandra, är avgörande för vår framgång. 

Digital omställning med högt engagemang

År 2020 har varit ett utmanande år till följd av den globala coronapandemin, där våra medarbetare och ledare genom sin förmåga att ställa om visat på ett stort engagemang och vilja att lära. Tack vare en snabb lansering av Microsoft Teams och ett koncerngemensamt utbildningspaket för medarbetare och chefer för att effektivt arbeta och leda virtuellt, har våra medarbetare kunnat fortsätta vara produktiva och engagerade och kunnat ta del av kompetensutvecklingsinitiativ.

Säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet och Nobia har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro. Alla produktionsenheter har lokala ledningssystem som omfattar samtliga medarbetare med detaljerade rutiner för hälsa och säkerhet. Ledningssystemen baseras på OHSAS 18001 eller ISO 45000, varav fem av våra 14 produktionsanläggningar är tredjepartscertifierade och ytterligare två anläggningar inväntar uppdaterat certifikat.
Under 2020 uppnådde Nobias produktionsanläggningar i region Storbritannien den prestigefyllda utmärkelsen the Sword of Honour. Utmärkelsen visar på högsta nivå av ledarskap för hälso- och säkerhetsfrågor, från verkstadsgolvet till styrelserummet.

Engagemang och utveckling

Ledarskap är en viktig hörnsten i vår affärsstrategi i syfte att leda verksamheten och motivera och engagera alla medarbetare till att arbeta mot gemensamma visioner och högt ställda mål. Medarbetares engagemang är i många fall en spegling av engagerade och kompetenta ledare och vi ser en tydlig koppling mellan detta i vår medarbetarundersökning. För att ge alla ledare i vår organisation möjlighet att utveckla och stärka sitt ledarskap genomför vi ett Excellent Leadership program, där ledarna får metoder och verktyg att använda i sitt dagliga ledarskap.

Uppförandekod

Medarbetarna förväntas upprätthålla en hög etisk standard och ska i sitt arbete följa de principer som beskrivs i företagets uppförandekod. Nobia värdesätter en sund balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar sina anställda att uppnå en sådan balans. Nobia respekterar individen, verkar för mångfald och likabehandling och strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar.