Nobia investerar i högautomatiserad produktionsanläggning i Sverige

Nobias styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut om en investering i en ny produktionsanläggning i Jönköping för att under 2024 ersätta Nobias befintliga fabrik i Tidaholm. Investeringen i automation och annan produktionsutrustning uppskattas till 2 miljarder kronor. Med anledning av förslaget har Nobia inlett sedvanliga fackliga förhandlingar.

Nobia har under en tid genomfört en översyn av koncernens strategi för de kommande åren. Tillväxtmöjligheter har identifierats både på Nobias befintliga huvudmarknader i Norden och Storbritannien samt på nya marknader, främst i Centraleuropa. Mot bakgrund av detta behöver Nobia en högre tillverkningskapacitet och bättre flexibilitet för att driva lönsam tillväxt och ytterligare stärka koncernens konkurrenskraft. Den nya fabriken kommer tillverka samtliga volymer som idag tillverkas i Tidaholm samt en del av volymen som tillverkas i Ölgod, Danmark. Den frigjorda kapaciteten i Ölgod ska användas för expansionsmöjligheter i Centraleuropa. Den nya anläggningen föreslås placeras i Jönköping för att uppnå bästa möjliga transport- och logistikeffektivitet och kundnärhet. Samtliga medarbetare i Tidaholm kommer att säkerställas en ansvarsfull övergångsperiod och erbjudas anställning på den nya fabriken.

”Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut att bygga en ny produktionsanläggning i Sverige. Den föreslagna investeringen är Nobias största satsning någonsin. Anläggningen som planeras vara i full drift 2024 blir en av Europas modernaste för tillverkning av kök. Den kommer ha en hög grad av automation och digitalisering samt hög miljö- och hållbarhetsprestanda. Ledtiden för kundorderstyrd kökstillverkning förkortas väsentligt, tillverknings- och logistikeffektiviteten förbättras och Nobia stärker sin position som Europas ledande köksspecialist. Vår kapacitet ökar väsentligt vilket kommer stödja Nobias framtida tillväxt- och marknadsandelsmöjligheter.” säger Jon Sintorn, VD och koncernchef för Nobia.

Den totala investeringen i ny produktionsutrustning bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor under 2020 – 2023 och kommer skuldfinansieras. Fabriksbyggnaden förväntas hyras genom ett långsiktigt leasingavtal som balansförs i enlighet med IFRS 16.

Nobias resultat för fjärde kvartalet 2019 kommer att belastas med projektkostnader, IT-förstudier och miljöcertifiering relaterade till den föreslagna investeringen. Kostnaderna uppgår sammanlagt till cirka 30 miljoner kronor och kommer ingå i koncerngemensamma kostnader.

Nobias uppdaterade strategi kommer presenteras vid en kapitalmarknadsdag i mars 2020.

Webbsänd telefonkonferens för press och investerare

Nobia bjuder in investerare och press till en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10:00 den
4 december med VD och koncernchef Jon Sintorn och finansdirektör Kristoffer Ljungfelt. Telefonkonferensen kan följas live på http://www.nobia.com/sv/ir/rapporter-och-presentationer/ eller https://edge.media-server.com/mmc/p/i6zrwimk

För att deltaga via telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

PIN-kod:       20 38 54 37#
Sverige:         +46 8 566 42651
UK:               +44 3333 000804
USA:             +1 631 9131422