beskrivande bildtext

Engagemang och hälsa

Det är genom våra medarbetare som vi kan göra skillnad. Att våra medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är avgörande för vår framgång.

Förutsättningar för engagemang och utveckling

Vår kultur utgår från våra kärnvärden; Care, Deliver & Inspire. Det betyder t ex att vi stöttar, respekterar och litar på varandra och att vi strävar efter att göra hållbara val i allt vi gör. Vi vill främja en kultur av tillit, öppenhet och där vi tillåter oss att göra misstag och lära oss av dem. Att ta ägarskap och hålla våra löften, mot såväl kunder, samarbetspartners och varandra, är avgörande för vår framgång. 

Kompetensutveckling för uthållig framgång

Nobias mål- och utvecklingsprocess för medarbetare är en integrerad del av vårt sätt att arbeta som skapar ett delat ansvar för våra företagsmål och säkrar alla medarbetares värdefulla bidrag. Processen bidrar också till att planera och följa upp lärande och utveckling för varje enskild medarbetare, både i nuvarande roll och eventuella framtida karriärambitioner. 

Säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet och Nobia har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro. Alla produktionsenheter har lokala ledningssystem, baserade på ISO 45001, som omfattar samtliga medarbetare med detaljerade rutiner för hälsa och säkerhet.  

Jämställdhet och mångfald

En inkluderade arbetsplats som präglas av mångfald är grundläggande
för att attrahera och behålla kompetent personal. Genom vår uppförandekod och vår policy för jämställdhet och mångfald tydliggör vi Nobias hållning och synsätt på jämställdhet och mångfald som en rättighet men också resurs för företagets utveckling.