Delårsrapport tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade till 3 101 MSEK (3 480).
 • På organisk basis minskade försäljningen med -18% (4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (78).
 • Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 51 MSEK (78).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 81 MSEK och avser främst en realisationsvinst från försäljning av Dewsbury-fabriken (112 MSEK)
  och fabriksövergångskostnad i Norden (-27 MSEK).
 • Nedgången i rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, berodde till stor del på den minskade försäljningsvolymen, vilken bedöms ligga i linje med marknadsutvecklingen.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,2). Exkl. jämförelsestörande poster var
  rörelsemarginalen 1,6% (2,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40 MSEK (19) motsvarande vinst per aktie efter utspädning 0,24 kr (0,11)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -305 MSEK (-530).

Koncernchefems kommentar
Nobia hade ett lönsamt tredje kvartal trots en svag marknad. Vi har mött de makroekonomiska utmaningarna genom att minska kostnader och tagit steg för att stärka vår finansiella position. I det här läget är det viktigt att komma ihåg att köks-marknaden har haft och kommer att återgå till en god tillväxt på lång sikt, och Nobia har en stark position på den marknaden.

Under det tredje kvartalet minskade vår omsättning med 18 procent organiskt, jämfört med föregående år, på grund av de rådande marknadsförhållandena och den svaga makroekonomin. Både försäljningen till konsumenter och projekt har påverkats, särskilt försäljningen till konsumenter. Trots den svåra marknadssituationen lyckades vi behålla vårt rörelseresultat på en likartad nivå som förra året.

Operationellt finns det dock flera positiva punkter att framhålla. För det första har vi minskat försäljnings- och administrationskostnaderna i jämförbara valutor med 140 MSEK under kvartalet, varav 90 MSEK är relaterat till det tidigare aviserade omstruktureringsprogrammet. Hittills i år har programmet gett kostnadsbesparingar på 194 MSEK. Med full effekt andra kvartalet 2024 kommer omstruktureringsprogrammet att ge kostnadsminskningar i årstakt om cirka 350 MSEK. Dessutom ser vi en nedgång i kostnaderna för våra direktmaterial. Vår fabrik i Jönköping fortsätter att utvecklas enligt plan. Vi producerar redan kökskomponenter där för montering i Tidaholmsanläggningen samt påbörjar de första leveranserna av omonterade kök (s.k. platta paket) till kunder. Vid slutet av nästa år kommer vi att ha full kapacitet för köksproduktion och orderkonsolidering för kompletta köksleveranser.

Rörelseresultatet för koncernen under kvartalet var 51 MSEK (78), exklusive jämförelsestörande poster. Bruttomarginalen var stabil trots den minskade försäljningen. De kostnadsbesparingar vi har genomfört har bidragit, även om de lägre volymerna har haft en negativ påverkan. Exklusive de tillfälligt höga investeringarna i fabriksbyggnationen var det operativa kassaflödet positivt.

Resultatet i Norden är i linje med föregående år och marginalerna var högre, trots försäljningsminskningen och ogynnsam valutapåverkan. De högre marginalerna berodde delvis på att ineffektiviteter i tillverkningen från föregående år hade åtgärdats, samt kostnadsbesparingar.

I Storbritannien har vårt resultat minskat på grund av den tuffa marknadssituationen. Vår övergång till att fokusera på masspremium-produkter har dock påverkat bruttomarginalen positivt och kostnaderna är lägre tack vare omstruktureringsprogrammet. Vi har slutfört försäljningen av vår fabrik i Dewsbury, vilket följer vårt tidigare beslut att ompositionera och omstrukturera verksamheten i Storbritannien.

Vi arbetar vidare med sale and leaseback-transaktionen av fabriksbyggnaden i Jönköping som en prioriterad aktivitet. Huvudbyggnaden får ett formellt slutgodkännande i november. Parallellt med detta överväger vi även andra strategiska möjligheter för att stärka balansräkningen, bland annat genom, men inte begränsat till, sale and leaseback-transaktioner.

Sammanfattningsvis, vi är medvetna om de utmaningar som den nuvarande marknadsosäkerheten medför, men vi är samtidigt optimistiska om köksmarknadens långsiktiga tillväxtpotential. Nobia är redo att dra nytta av den förväntade efterfrågeökningen när marknaden väl återhämtar sig.

Jag kan inte nog uppskatta allt hårda arbete och engagemang som våra anställda visar varje dag.


Jon Sintorn,
VD och koncernchef


Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-02 08:30 CET.