Årsstämma 2015

Årsstämma i Nobia AB (publ) hölls tisdagen den 14 april 2015 i Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2014 om 1,75 kronor per aktie, totalt cirka 293 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är torsdag den 16 april och utbetalning beräknas ske tisdag den 21 april.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer. Styrelsens ledamöter Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Thore Ohlsson, Fredrik Palmstierna, Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint omvaldes. Tomas Billing och Christina Ståhl valdes till nya styrelseledamöter och Tomas Billing valdes till ny styrelseordförande.

 

KPMG AB, med huvudansvarig revisor George Pettersson, omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 625 000 kronor, fördelat på 1 000 000 kronor till ordföranden samt 375 000 kronor till övriga ledamöter som inte uppbär lön av bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Årsstämman utsåg Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjernan, Fredrik Palmstierna representerande Investmentaktiebolaget Latour, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Evert Carlsson representerande Swedbank Robur fonder och Lars Bergqvist representerande Lannebo fonder till ledamöter av valberedningen, samt fastställde instruktionen för valberedningen.

 

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

 

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2015-2016.

 

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

 

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför NASDAQ Stockholm.