Årsstämma 2009

Ordinarie bolagsstämma ägde rum den 2 april 2009 klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Utdelning

Med hänsyn till att försäljning och resultat i Nobia varit lägre än förväntat under årets första månader och i syfte att skapa finansiellt utrymme för att i hög takt genomföra rationaliseringar i produktionsstrukturen accepterade årsstämman styrelsens nya rekommendation att slopa utdelning för verksamhetsåret 2008.

 

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Hans Larsson, Wilhelm Laurén, Preben Bager, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Fredrik Palmstierna omvaldes. Harald Mix avstod omval. Joakim Rubin, partner i CapMan Group, nyvaldes.

 

Val av ordförande

Till styrelsens ordförande utsåg stämman Hans Larsson.

 

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra 9 § i bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

 

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att reglerna för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen ändras.

 

Prestationsrelaterat personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2009. Detta innebär att sammanlagt 2 300 000 personaloptioner under 2009 vederlagsfritt tilldelas cirka 150 högre befattningshavare i Nobiakoncernen. Antal optioner som kan utnyttjas bestäms av den genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie under treårsperioden 2009-2011. Varje personaloption berättigar till en aktie i Nobia.

 

Detaljerad beskrivning av personaloptionsprogrammet samt övriga beslut som fattades på bolagsstämman finns tillgängliga nedan.

 

VD:s anförande

I sitt anförande vid årsstämman kommenterade VD och koncernchef Preben Bager marknadsutvecklingen, att året inletts med ytterligare försvagad efterfrågan, intensifierad konkurrens och pressade marginaler i Europa. Den rådande valutasituationen med svag svensk krona och brittiskt pund i förhållande till euro gagnar heller inte Nobia. Nobias försäljning och resultat har under första kvartal varit lägre än förväntat.

 

Preben Bager redogjorde för den omfattande översyn av varuförsörjningen som pågår i syfte att sänka kostnadsstrukturen. Han gav exempel på kassaflödesstärkande åtgärder och illustrerade hur arbetet sker för att tillvarata skalfördelar i varuförsörjningen. Han visade också exempel på hur marknadsinitiativ de senaste månaderna bidragit till att stärka marknadspositionerna på flera europeiska marknader.